Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1170 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 01.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil statsråden raskt iverksette tiltak for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset i tamreinområder blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?

Begrunnelse

I Nordlys 24.05.17 skriver Mariann Wollmann Magga, sametingsråd for næring og kultur at reindriftsnæringa er inne i en svært vanskelig situasjon. Etter en særdeles lang og vanskelig beitesesong i den nordligste landsdelen, er det nå tid for kalving. I Troms, Nordland og Trøndelag dokumenteres det stadig at ørn herjer med voksne simler, fjorårskalv og nyfødte kalver. Sametingsråden får flere henvendelser om dagen som har med rovdyrtrykket fra ørn å gjøre og kaller situasjonen prekær.
Magga skriver:

«For hver dag som går, må reindriftsamene se at de små kalvene drepes. De må se på at simler skades og drepes, og fjorårets kalver blir færre. Samtidig sirkler det flere og flere kongeørn og havørn over flokkene. Når sauene slippes ut på beite, vil sauebøndene se det samme. […] Reineierne forteller om 6 -7 ørn som sirkler rundt, og angriper. Ett distrikt forteller om 50 drepte kalver på kort tid. Slik kan det ikke fortsette.»

Hun viser også til at SNO dokumenterer at ørn tar reinkalver, men at selv ikke dette fører til fellingstillatelse.
Det er et behov for både skadefelling og skadeforebyggende tiltak. I dag er det hjemmel for det første, men ikke det siste.
iFinnmark melder 24.05.17 at reineier Alf Johansen i Porsanger har opplevd at aggressiv kongeørn har drept et titalls kalver hos ham under årets kalveperiode. Han kaller situasjonen håpløs og frykter at tapene av kalver er ennå større hos andre reineiere. Han sier at kongeørna er ekstra aggressiv i inneværende sesong. Avisen rapporterer at Johansen ikke har tro på at myndighetene gir lov til å ta ut kongeørna nå midt i hekkeperioden og forteller at reineiere har lov til å skyte ørn, men da må man ta den på fersken når den dreper en kalv. Reineierne har bevisbyrden og man risikerer å bli håndtert som miljøkriminell hvis ikke bevisene holder mål.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg har forståelse for at reineiere føler frustrasjon når kongeørn gjør skade i tamreinflokken. Regjeringens overordnende mål er at konfliktnivået og tamreintapene skal reduseres. Vi jobber derfor aktivt med å finne kunnskapsbaserte løsninger som gir gode resultater. Samtidig skal vi nå de nasjonale bestandsmålene for rovvilt. Stortingets vedtatte nasjonale bestandsmål for kongeørn er på 850-1200 hekkende par. I dag har vi 963 hekkende par. Kongeørnbestanden er dermed innenfor det målet Stortinget har vedtatt.
Denne våren har det vært mye oppmerksomhet om skader på tamrein i våre nordligste fylker. Så langt i årets reindriftsår opplever vi, blant annet i Troms, et høyere påvist tap til kongeørn enn vi gjorde i fjor.
Selv om kongeørnbestanden er relativt stabil, vil antall tamrein som blir tatt av kongeørn variere mellom år. Årsaker til dette kan blant annet være variasjon i tilgang på kongeørnens byttedyr og kadaver, klima, og tamreinens kondisjon. Selv om det er tatt noen flere tamrein i år enn i fjor, er årets påviste tap så langt i reindriftsåret lavere enn tapene på samme tidspunkt i både 2014 og 2015. Det er ennå ikke dokumentert at havørn påvirker tamreintapet.
Regjeringen forbereder nå et prosjekt for innhenting av ytterligere kunnskap om bl.a. kongeørn som skadevolder på tamrein, og en forsøksordning med uttak av kongeørn i Troms og på Fosen, innenfor rammen av rovviltforliket, i tråd med Stortingets bestilling fra 2016. Forslag til innretning av prosjektet og forsøksordningen vil snart bli sendt på høring med sikte på iverksetting fra og med 2018.
Samtidig har vi denne sesongen begynt å kartlegge kongeørnbestanden i de aktuelle prosjektområdene. Statens naturoppsyn, som ansvarlig for feltregistreringer av kongeørn, har allerede begynt grundig kartlegging av kongeørnbestanden på Fosen og i deler av Troms. Vi vurderer det slik at en best mulig kartlegging av nåsituasjonen er nødvendig for i neste omgang å kunne evaluere effektene av ulike tiltak og videre oppfølging i prosjektene fra neste år.
Vårt overordnende mål er at konfliktnivået og tamreintapene skal reduseres samtidig som vi oppfyller bestandsmålene for rovvilt. Forvaltningen følger tett opp situasjoner med skader på tamrein. Fylkesmannen har kontakt med reineierne om forebyggende tiltak. Statens naturoppsyn har nær dialog med reineierne, og rykker ut ved funn av skadet eller drept rein.
Selv om det er noe variasjon i skader forårsaket av kongeørn, og noen kan oppleve større tap, har antall tamrein erstattet som tatt av rovvilt hatt en nedadgående trend de tre siste årene. Det som er viktig i den videre forvaltningen av kongeørn, er å få plass bedre kunnskap om årsakene til tap og kongeørnas rolle i dette, slik at vi kan sette inn mest mulig presise tiltak for å redusere tapene.