Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Domstoladministrasjonen (DA) har tatt initiativet til å etablere en permanent felles ledelse ved flere domstoler etter hvert som domstolledere har fratrådt.
Har statsråden gitt sin godkjennelse eller på annen måte gitt "grønt lys" for den prosessen som er i gang, og ser statsråden noen betenkeligheter ved gjennomføringen av felles ledelse sett i lys av de rettslige innvendinger som er kommet fra dommerhold og Stortingets tidligere behandling av spørsmålet om sammenslåing og felles ledelse?

Begrunnelse

Domstoladministrasjonen (DA) har tatt initiativet til å etablere en permanent felles ledelse ved flere domstoler etter hvert som domstolledere har fratrådt. Hittil har dette vært etablert som en prøveordning. Det søkes nå permanent felles ledelse for Alstahaug, Brønnøy og Rana tingretter, Nord- Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal tingretter og Lofoten og Salten tingretter. Flere distrikter antas å følge.
Fra dommerhold har det vært reist rettslige innvendinger mot slik felles ledelse:
For det første må domstolloven § 33c forstås slik at den ikke gir hjemmel for DA til å etablere felles domstolledelse. "Dommerstillinger" må i lys av reglene i § 19 i utgangspunktet forstås som ordinære, ikke-ledende dommerembeter. Dette har Dommerforeningen tidligere gitt uttrykk for.
For det andre står det i forskriftens § 3 om etablering av felles dommerstillinger at DA i "særlige tilfeller" kan fastsette at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder.
En regelmessig gjennomføring av felles ledelse ved fratredelse av en sorenskriver er derfor ikke hjemlet i ordlyden i forskriften.
Ved etablering av felles ledelse blir stillingen utlyst, og sorenskriveren i det andre embetet må søke. Hvis han/hun ikke blir utnevnt, blir vedkommende tilbudt tingrettsdommerstilling. De konstitusjonelle sider av spørsmålet er ikke utredet.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Gjennom den årlige budsjettbehandlingen angir Stortinget rammene for Domstoladministrasjonens (DAs) virksomhet. DA har innenfor disse rammene det faglige ansvaret for å utvikle og organisere domstolene slik at domstolene settes i best mulig stand til å løse sitt samfunnsoppdrag,
Domstolloven § 33 c annet ledd åpner for at DA kan opprette felles faste dommerstillinger for flere domstoler og at det kan fastsettes nærmere bestemmelser om organiseringen av disse dommernes tjenester. Den 28. september 2015 ble det med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt en forskrift om felles faste dommerstillinger. Under høringen ble det stilt spørsmål ved om loven gir tilstrekkelig hjemmel til å fastsette i forskrift at DA kan beslutte at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder. Justis- og beredskapsdepartementet vurderte i sitt høringssvar spørsmålet dithen at en slik bestemmelse har hjemmel i domstolloven § 33 c annet ledd.
Paragraf 3 i forskriften slår fast at DA «i særlige tilfeller» kan fastsette at to eller flere domstoler skal ha felles domstolleder. DA må således foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om vilkåret for felles ledelse er oppfylt.
Stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Janne Sjelmo Nordås fremmet 9. april 2015 et representantforslag om å endre domstolloven slik at alle tingretter skal ha en domstolleder som kun har ansvar for én embetskrets, se Dokument 8:89 S (2014–2015). Representantforslaget ble behandlet i Stortinget 14. mars 2016 på grunnlag av justiskomiteens innstilling, Innst. 159 S (2015–2016). Stortingsflertallet sluttet seg ikke til forslaget. Stortinget har dermed ikke ønsket en lovregulering som utelukker at en domstolleder kan ha ansvar for mer enn én embetskrets.
De senere årene har det vært en prøveordning med konstitusjoner av felles domstolledere for flere tingretter. DA har nå gått inn for fast utnevnelse av felles domstolledere ved enkelte tingretter, og jeg har tillit til at DA har vurdert dette i henhold til nevnte forskrift. Disse utnevnelsene behandles ellers på samme måte som andre dommerutnevnelser.