Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1173 (2016-2017)
Innlevert: 26.05.2017
Sendt: 26.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva har statsråden foretatt seg for å sikre at pris vurderes opp mot andre kriterier når kapasiteten i asylmottakene tas ned?

Begrunnelse

I et skriftlig svar til Stortinget datert 07.02.17, viser statsråden til UDIs interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet. Her står det blant annet at:
"Etter disse rutinene vurderes og rangeres mottakene etter kriterier som pris, innhold i drift, innkvarteringstilbudet, organisatoriske og administrative forhold og tjenestetilbudet i vertskommunen. Videre foretar UDI en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, herunder behovet for å beholde mottak med spesiell nøkkelkompetanse og at ulike kategorier driftsoperatører skal være representert. UDI åpner også for å vektlegge andre momenter, avhengig av situasjonen på det tidspunktet et mottak legges ned. Ved vurdering av nedleggelse av mottak foretar UDI en helhetlig vurdering i det konkrete tilfellet, hvor pris ses i forhold til kvalitet"
Undertegnede er enig i at pris er viktig, og at asylmottakene skal drives kostnadseffektivt. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan andre hensyn, som kvalitet, mangfold av aktører, vertskommunenes tjenestetilbud og nøkkelkompetanse i mottakene når opp i de pågående prosessene med å nedskalere mottakene. De ideelle aktørene er i ferd med å bli en relativt mindre aktør blant mottaksdriverne, og mottak som er godt integrert med det øvrige kommunale integreringsarbeidet legges ned. Det er denne uken blitt kjent at asylmottaket i Vadsø skal legges ned. Dette er et mottak som har nøkkelkompetanse på frivillig returarbeid, noe mottaket har fått anerkjennelse av regjeringen for.
I tillegg er det det eneste asylmottaket i Øst-Finnmark, noe som var svært verdifullt med store ankomster av asylsøkere over den norsk-russiske grensa på Storskog høsten 2015. Det er rart at regjeringen ikke ser verdien av å ha en infrastruktur på mottakssiden i Øst-Finnmark for framtiden.
Spørsmålet er derfor om regjeringen tar ansvar for å sikre en helhetlig vurdering av den framtidige mottaksstrukturen, eller om det til syvende og sist kun er pris som avgjør hvor det skal være mottak og hvordan de drives.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Oppgavene med opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er gitt Utlendingsdirektoratet (UDI) av Justis- og beredskapsdepartementet. I dette ligger et ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer. Dersom det er nedgang i mottaksbefolkningen er det viktig at mottaksplasser bygges ned for å reflektere behovet.
Ved nedleggelser kan UDI i dag skjerme dyre mottak som de anser som viktig å beholde og legge ned mottak med dårlig kvalitet selv om de er billige. Det finnes flere eksempler på at UDI har vektlagt andre forhold enn pris ved nedbygging av mottakskapasitet. Våren 2016 ble for eksempel nedleggelse av mottakskapasitet utsatt for å holde en viss mottaksberedskap i en situasjon hvor det var svært stor usikkerhet knyttet til asylankomstprognosene. Det ble da lagt større vekt på hensynet til mottaksberedskap enn kostnadseffektivitet. Et annet eksempel er fra april 2017. Det ble da besluttet å utsette nedleggelse av flere asylmottak for enslige mindreårige, til tross for lave asylankomsttall. UDI valgte å utsette dato for nedleggelser bl.a. for å ta hensyn til at beboere var midt i et skoleår. Å ta slike hensyn fører til merkostnader, men også til høyere kvalitet i mottakstilbudet for beboerne.
I begrunnelsen for spørsmålet viser Stortingsrepresentant Helga Pedersen til at ideelle aktører er i ferd med å bli en relativt mindre aktør blant mottaksdriverne. Her er det viktig å være oppmerksom på at andelen asylsøkere som bor i mottak driftet av ideelle aktører har økt fra utløpet av 2015 og fram til april 2017. Tilsvarende er andelen asylsøkere i mottak driftet av private aktører blitt redusert i samme tidsperiode. Videre vil jeg presisere at det ikke finnes noen dokumentert sammenheng mellom type driftsoperatør og kvalitet på tilbudet i asylmottak.