Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1174 (2016-2017)
Innlevert: 26.05.2017
Sendt: 29.05.2017
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 06.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva er behovet beregnet til å være for full merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg for 2018?

Begrunnelse

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er en viktig ordning som kompenserer for kostnader som spillemiddelberettigede idrettslag og foreningen har til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette er en viktig ordning for å bidra til at man har tilgang på anlegg til å drive idrettsaktiviteter. Dersom bevilgningen til formålet beskrevet i Prop. 1 S (2016-2017) Kap. 315 post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, ikke strekker til vil det medføre avkorting for alle godkjente søknader. For å få realisert planlagte anlegg er det viktig at bevilgningen strekker til slik at full momskompensasjon kan gis.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Siden ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010 har det vært en betydelig økning i godkjent søknadsbeløp. Beløpet i 2016 var 192,3 millioner kroner.
Lotteri- og stiftelsestilsynet sluttfører nå søknadsbehandlingen for 2017. Godkjent søknadsbeløp i 2017 er innenfor rammen av bevilget beløp.
I motsetning til søknader om spillemidler, kan søknader om merverdiavgiftskompensasjon først sendes inn etter at anlegget er ferdigbygd og anleggsregnskapet er kontrollert og attestert av revisor. Det varierer fra anleggsprosjekt til anleggsprosjekt hvor lang tid denne prosessen tar. Det er derfor ikke mulig å gi sikre estimater på utviklingen i søknadsbeløp i 2018. Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 legge fram forslag til bevilgning til ordningen i 2018.
Kompensasjonsordningen har stor betydning for lag og foreninger som påtar seg anleggsinvesteringer på idrettsområdet. Regjeringen har gjennom de siste årene vist at den prioriterer å sikre en sterk ordning, og derigjennom gode rammebetingelse for disse lagene og foreningene.