Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1178 (2016-2017)
Innlevert: 29.05.2017
Sendt: 30.05.2017
Besvart: 06.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Hvilke konkrete prosjekter i Miljøpakke 3 jobbes det videre med det reelle bompengebehovet på?

Begrunnelse

Viser til svar på spørsmål nr. 1153 fra undertegnede til statsråd Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I bymiljøavtalen mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten som ble inngått i 2016, er hovedmålet at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing (nullvekstmålet). Avtalen innebærer bl.a. at staten dekker halvparten av kostnadene ved realiseringen av trinn 1 av Superbussløsningen i Trondheim.
Samferdselsdepartementet har så langt ikke fått bompengesaken til behandling, og kan foreløpig ikke ta stilling til endringene som er foreslått lokalt. Statens vegvesen opplyser at den takstøkningen som det nå søkes om, anses av lokale myndigheter som ønskelig for å nå nullvekstmålet samt for å ha finansiell evne til å realisere bymiljøavtalen, bl.a. den lokale andelen av Superbussløsningen og et sammenhengende sykkelvegnett. I tillegg vil midlene bli benyttet til å sikre realisering av de andre prosjektene som inngår i Miljøpakke Trondheim. De store riksvegprosjektene som i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er forutsatt delfinansiert gjennom Miljøpakke Trondheim, er E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen og rv 706 Sluppen bru med tilknytninger.