Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1179 (2016-2017)
Innlevert: 30.05.2017
Sendt: 30.05.2017
Besvart: 06.06.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Line Kysnes Vennesland (A)

Spørsmål

Line Kysnes Vennesland (A): Tilskuddsordningen drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep har som kriterie at søkere må ha stedlig aktivitet i minst 5 av landets fylker. Små organisasjoner med gode tiltak som ikke har aktivitet i så mange fylker får derfor automatisk avslag. Samtidig er det flere fylkessammenslåinger i sikte, og en slik bestemmelse virker derfor uhensiktsmessig.
Hvordan kan statsråden tilrettelegge for at flere organisasjoner kvalifiserer til støtte fra tilskuddsordningen?

Begrunnelse

I 2017 ble to tilskuddsordninger slått sammen (tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner og tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn) til en ny tilskuddsordning som heter drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep. Tilskuddordningen er god og hensikten med midlene er viktig. I bestemmelsene for tilskuddsordningen sies det i punkt 3.1 at organisasjonene må være landsomfattende og ha minimum stedlig aktivitet i 5 fylker for å kvalifisere til tilskudd. Små organisasjoner som driver, og ønsker å drive, viktig arbeid for målgruppen til tilskuddet får da avslag på sin søknad på tross av en god faglig kvalitet og stort behov for tiltaket. Parallelt med at flere fylker nå søker sammenslåing vil aktivitet i 5 fylker bli vanskeligere å få til. En slik bestemmelse kan derfor virke mot sin hensikt og hindre at pengene kommer frem til de beste tiltakene mot vold og overgrep.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Tilskuddsordningen er som spørsmålsstiller skriver en viktig og god tilskuddsordning. Den støtter blant annet driften av tre sentrale organisasjoner på feltet: Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO), Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og Krisesentersekretariatet.
Jeg vil aller først presisere at krav om stedlig aktivitet i minst 5 av landets fylker kun gjelder organisasjoner som søker om driftstilskudd på denne tilskuddsordningen. For prosjekttilskudd gjelder ikke dette kravet. Bestemmelsen er tatt inn for å sikre at tilskudd til drift går til organisasjoner med en viss utbredelse og nedslagsfelt. Videre er det et faktum at dersom tilskuddsordningen skulle finansiere driften til flere mindre organisasjoner, ville det gå ut over muligheten til å støtte gode prosjekter. Prosjekttilskudd gis også til mindre organisasjoner. Barne- og likestillingsdepartementet vil følge utviklingen med sammenslåing av fylkeskommuner nøye, og vurdere eventuelle behov for å justere ordningen. Det kan for senere år være nødvendig å sette nye kriterier med tanke på utbredelse av aktivitet. Dette kan gjelde for flere tilskuddsordninger som har landsdekkende aktivitet. Det har i 2017 vært en stor oversøking på tilskuddsordningen drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep.