Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1186 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 31.05.2017
Besvart: 07.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nytt regjeringsbygg er en unik mulighet til å profilere tre i bygg og visuell profil. Jeg viser til Dokument nr. 15:177 (2016-2017) og til Prop. 129 S (2016 2017) der regjeringen melder at plan og designkonkurranse gjennomføres våren 2017. Slike store prosjekter er nødvendige skal trenæringen kunne utvikle framtidens klimavennlige byggemateriale også for stor bygg.
På hvilken måte har statsråden nå sikret at bruk av tre som byggkonstruksjon og som visuell profil er ønsket i byggene?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som jeg påpekte i mitt svar nr. 177 til representanten Andersen er jeg enig i at byggingen av det nye regjeringskvartalet gir en god mulighet for å markere Norge som en miljø- og klimabevisst nasjon. Jeg har bedt Statsbygg, innenfor rammen av andre og overordnede hensyn, om å vurdere bruk av ulike trematerialer og trekonstruksjoner som kan bidra til løsninger som er konkurransedyktige på pris, kvalitet og når det gjelder miljø.
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til bruk av tre i konstruksjoner og fasader i nytt regjeringskvartal primært grunnet sikkerhetskrav. Dette er bakgrunnen for at Statsbygg har satt i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt der Forsvarsbygg og Treteknisk Institutt har fått i oppdrag å kartlegge kunnskap om bruk av massivtre og lavkarbonbetong i bygninger med særskilte krav til sikkerhet. Det utføres litteraturstudie, fysiske tester ved beskytning og eksplosjon, samt dokumentasjon og analyse. Analysen av massivtre vil belyse ulike typer trematerialer, samt trekke på referanseprosjekter fra andre land. Dette prosjektet planlegges avsluttet innen utgangen av 2017.
I plan- og designkonkurransen er det ikke lagt noen særskilte føringer overfor deltakerne når det gjelder materialbruk i noen deler av byggene. Det er imidlertid stilt krav om at byggene må tilfredsstille gitte krav til sikkerhet i bl.a. bæresystemer og fasader. Dersom det benyttes løsninger som ikke er kjente og etablerte må konkurransedeltakerne dokumentere at løsningene kan tilfredsstille sikkerhetskravene.
Forslagene fra konkurransedeltakerne foreligger nå, og er utstilt i 1. etasje i Høyblokka og på Statsbyggs nettside. Flere av forslagene viser utstrakt bruk av trematerialer innvendig i byggene. En jury velger nå ut to vinnere av konkurransen. Statsbygg skal så forhandle med begge disse to og inngå kontrakt med en av dem. Løsningsforslaget til den prosjektgruppen som får kontrakten vil ligge til grunn for videre bearbeidinger.
De nærmeste par årene vil det pågå et omfattende arbeid med å utvikle skisseprosjekt og forprosjekt for nytt regjeringskvartal. Materialbruk vil bli et sentralt tema. Endelig valg av materialbruk vil bli besluttet som en del av skisse- og forprosjektet.