Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1194 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva er begrunnelsen for at det ikke er lagt til grunn nytt banesystem (rullebane/taksebane) på Evenes i alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes) i analyseperioden på 30 år?

Begrunnelse

I Avinors rapport fra 2011 «Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart – Utredningsrapport», står det blant annet (s. 34) at «Banesystemet har i dag en kapasitet pr. time på ca. 25 flybevegelser, og forutsatt ingen ytterligere restriksjoner på samtidig bruk, vil det være behov for utvidelser først etter år 2040.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Janne Sjelmo Nordås om begrunnelsen for hvorfor det ikke er lagt til grunn nytt banesystem på Evenes i analyseperioden på 30 år.
Jeg viser til Avinors rapport, som viser til at banesystemet i dag har en kapasitet per time på ca. 25 flybevegelser. Evenes hadde i 2016 om lag 22 flybevegelser per dag. Forsvaret legger opp til et aktivitetsnivå som vil medføre opp mot 16 flybevegelser per døgn i snitt i tillegg til dette. Dette inkluderer treningsflyging. Selv om disse flybevegelsene er ujevnt fordelt på dager og tider på døgnet, er det lite sannsynlig at det vil bli nødvendig med en utvidelse av banesystemet på Evenes av kapasitetshensyn, forutsatt at det ikke blir endringer i restriksjoner. Det er derfor ikke grunnlag for å legge inn kostnader for slik utvidelse av rullebanesystemet på Evenes i den samfunnsøkonomiske analysen.