Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Undertegnede er kjent med at alle områdesjefene i HV08 har mottatt oppsigelse etter planer om drastisk reduksjon fra 6300 til 3500 soldater og at ny struktur for HV08 skal være klar innen 1.1.2018. I VG 31.mai kommer det frem at landmaktstudien må ferdigstilles før det foretas endringer i HVs område-struktur.
Betyr dette at oppsigelsene trekkes tilbake og at ny struktur vil fastsettes først etter landmaktstudien er behandlet i Stortinget tidligst desember 2017, og betyr dette stans i nedlegging av sjøhemievernet også?

Begrunnelse

Forsvarssjefens pressetalsmann, Oberst Sven H. Halvorsen er sitert fra en epost til VG på at «Det har hele tiden vært meningen at også Heimevernets områdestruktur skulle ses i sammenheng med landmaktstudien. For å få en naturlig rekkefølge og helhet i vurderingene og beslutningene, har derfor Forsvarsdepartementet presisert at landmaktstudien må ferdigstilles før det foretas endringer i Heimevernets områdestruktur»
I følge VG skulle HV-ledelsen denne uken presentere den nye områdestrukturen etter at regjeringspartiene, med støtte fra Ap, gikk inn for å redusere HVs størrelse fra måltallet på 42 000 og ned til 35 000 soldater. Ifølge planene skulle kuttene blant annet medføre at HV-område 08 i Agder og Rogaland ble redusert med 45 prosent, fra 6300 til 3500 soldater. I Agder ligger det an til at en reduserer fra 2 500 soldater til 400.
I følge Heimevernsstaben var det per 24. mars 2017 totalt 41 026 oppkledde HV-soldater med tilgjengelig våpen, samtidig er 13000 soldater klar for HV tjeneste, alle med førstegangstjeneste.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Kjell Ingolf Ropstad om den videre utviklingen av Heimevernet.
Ved behandlingen av Innst. 62 S (2016-2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) – Kampkraft og bærekraft, besluttet Stortinget en områdestruktur på 35 000 mannskaper, innsatsstyrker på 3 000 og nedleggelse av Sjøheimevernet. Stortingets beslutninger ligger fast.
I Forsvarsdepartementets oppdrag til forsvarssjefen, gjennom Iverksettingsbrev til forsvars-sektoren for langtidsperioden 2017–2020 (IVB LTP), er det presisert at den videre utviklingen av Heimevernet vil bli vurdert som en del av landmaktutredningen.
Forsvarssjefen har med bakgrunn i IVB LTP startet arbeidet med å planlegge innretningen av Heimevernet tilpasset de nye rammene, men endret innretning av områdestrukturen og effektuering av tilpasningen til planrammen på 35 000 mannskaper skal avvente konklusjonene av landmaktutredningen. Forsvaret sendte ut varsel om oppsigelser til et antall områdesjefer i HV-08. Disse varslene har Forsvaret trukket tilbake.
Sjøheimevernet legges ned innen 31. desember 2017, men Sjøheimevernet i distriktene HV-14, HV-16 og HV 17 skal øves og trenes og kunne utføre eventuelle oppdrag pålagt iht. Heimevernslovens § 13. Innlevering av våpen og materiell i Sjøheimevernet i disse områdene skal ikke påbegynnes før i fjerde kvartal.