Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1204 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 14.06.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hvordan vil statsråden følge opp denne saken som hun varslet 29.6.2016, og hvordan ser hun for seg at dette kan finansieres?

Begrunnelse

26.9.2016 stilte jeg statsråden følgende spørsmål:

"Hvilke planer har statsråden framover når det gjelder å øke andel søsken som får vokse opp sammen etter omsorgsovertakelse, og hva har statsråden gjort av tiltak?"

Statsråden svaret at hun

"i nær framtid skal ha et møte med SOS-barnebyer. Hovedtema for møtet er hvordan vi kan sørge for flere søsken får vokse opp sammen etter omsorgsovertakelse. jeg ser fram til å høre nærmere hva SOS-barnebyer tenker og mener om dette."

Det å finne fosterhjems til søsken er fremdeles en utfordring. SOS-barnebyer har nå startet opp tilbud i samarbeid med blant annet Asker kommune, og flere kommuner er interessert. Søskenprosjektet "under samme tak" er et eksempel på hvordan dette i kan gjøres, og det er spennende å
følge.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er opptatt av at flere søsken skal kunne vokse opp sammen under barnevernets omsorg. 30. september 2016 hadde jeg et møte med SOS-barnebyer, der de la frem sine forslag om hvordan flere søsken skal få vokse opp sammen i fosterhjem. Muligheten for å utvikle en ny modell for fosterhjem var ett av temaene som ble diskutert. 21. april i år hadde jeg et nytt møte med SOS-barnebyer, der de orienterte om pilotprosjektet Under samme tak. Formålet med dette prosjektet er å utvikle en ny modell for søsken i fosterhjem. I etterkant av møtet mottok mitt departement en søknad fra SOS-barnebyer om 4 975 000 kroner over to år i støtte til prosjektet.
Departementet besvarte søknaden 31. mai. I svarbrevet vises det til at departementet ikke har disponible midler i år som kan benyttes til å støtte SOS-barnebyers søskenprosjekt eller andre enkeltprosjekter. For 2018 må det tas forbehold om det videre budsjettarbeidet. Departementet opplyste om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en rekke tilskuddsordninger, blant annet Tilskuddsordningen for utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet, som kan vurderes for slike prosjekter. Søknadsfristen for støtte i 2017 er utgått.
SOS-barnebyer fikk i fjor tildelt 3 millioner kroner til prosjektet Våre nye barn. Midlene ble brukt til å utvikle og prøve ut en ny modell for bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. I denne familiehjems-modellen stiller kommunen egnet bolig til rådighet, der tre til fem barn bor sammen med fosterforeldre. Fosterforeldrene har tilgang til faglig støtte, administrativ hjelp og avlasting. Det fremkommer av søknaden at søskenprosjektet Under samme tak vil basere seg på den samme familiehjemsmodellen, men med en annen målgruppe.
Bufdir fikk i sitt tildelingsbrev for 2015 i oppdrag å lage faglige anbefalinger om plassering av søsken. Direktoratet anbefaler at søsken skal plasseres i samme fosterhjem, hvis ikke særlige grunner taler mot det. Som en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak ved behandlingen av fosterhjemsmeldingen, har Bufdir igangsatt et forskningsprosjekt for å utrede tiltak som kan legge til rette for at fosterfamilier kan ta imot søsken. I dette arbeidet skal NOVA blant annet levere en generell kunnskapsoppsummering om søsken i fosterhjem, se på andelen fosterhjem som har søsken og behovet for fosterhjem som kan ta imot søsken. NOVA skal også innhente innspill fra aktuelle brukerorganisasjoner om faktorer som hindrer eller kan bidra til at søsken kan bo i samme fosterhjem, og forslag til tiltak. Med dette som bakgrunn skal Bufdir utarbeide anbefalinger om tiltak.
Jeg nevner avslutningsvis at regjeringen nylig har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utarbeide en NOU om rammevilkår på fosterhjemsområdet. Utvalget skal blant annet vurdere hvordan kommunen kan legge bedre til rette for fosterfamilier som tar imot søsken.
Det er et mål at søsken under barnevernets omsorg får vokse opp sammen når det er til barnas beste. Både Bufdirs forskningsprosjekt og den nevnte NOUen vil se på ulike virkemidler for å nå dette målet.