Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden avvikle innsatsstyrt finansiering (ISF) innenfor barne- og ungdomspsykiatrien eller foreta andre endringer, når ISF fører til at pasientene ikke får ressurseffektiv utredning, behandling og oppfølgingen i tråd med de beste faglige vurderingene?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren har mottatt flere bekymringsmeldinger etter at innsatsstyrt finansiering (ISF) ble gjennomført innenfor rus- og psykiatri, herunder Barne- og ungdomspsykiatrien(BUP), fra januar i år.
Meldingene går på at ISF fører til at utredning og behandling ikke lengre kan foregå etter de faglige vurderingene av hva som er best og en fornuftig ressursbruk, fordi det medfører økonomisk tap for sykehusene.
Eksemplene spørsmålsstillerne har blitt forelagt er blant andre:

- for pasienter med spiseforstyrrelser kan en del være svært syke ved oppstart av utredning/behandling. Noen sykehus og avdelinger har derfor laget modeller der pasienten og familien møter en hel dag med mål om å kunne hjelpe raskest der flere behandlere er involvert for rask utredning, diagnosesetting og behandling. Men sykehus som praktiserer denne modellen, som faglig sett og for pasientene er svært god, taper da på ny ISF siden sykehuset kun får utbetalt for en behandler i 2,5 timer i ISF- systemet.

- Dersom utredning tar 5 timer, legger det nye finansieringssystemet opp til at familien bør komme 5 ganger for å sikre inntekter for poliklinikken. Dersom poliklinikken gjør flere av undersøkelsene etter hverandre på samme dag, taper den økonomisk.

En slik praksis som i eksemplene over kan føre til at barn/ungdommer og deres familier må møte opp mange ganger istedenfor å få en lengre vurdering med desto raskere avklaring av barnets tilstand. Dette medfører lengre tid før diagnose avklares og behandling kan iverksettes. Reisevei og fravær fra foreldres jobb kommer i tillegg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Aktivitetsbasert finansieringen av poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble inkludert i ISF-ordningen fra 1. januar 2017. Formålet er å etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn tidligere understøtter tjenesten. De regionale helseforetakene og representanter fra fagområdene har deltatt i arbeidet med utforming av løsningen. Den modell som er innført i 2017 er innrettet slik at systemet skal være godt nok med henblikk på å gjennomføre omlegging. Det er m.a.o. ikke et perfekt system som ivaretar alle muligheter for detaljering. Systemet vil være i kontinuerlig utvikling med årlige oppdateringer.
T.o.m. 2016 ble aktivitetsbasert finansiering poliklinisk barne- og ungdomspsykiatri gjennomført gjennom polikliniske refusjonstakster. ISF-ordningen er gjennomsnittsbasert og mer grovmasket system enn det gamle takstsystemet. Men heller ikke det gamle takstsystemet åpnet uten videre for at det kunne utløses flere refusjoner dersom tjenestetilbudet ble utvidet samme dag. Det er i 2017-løsningen for ISF innført aktivitetsbasert finansiering for "strukturerte polikliniske dagtilbud". Dette skiller mer sammensatte og ressurskrevende tjenester fra ordinære polikliniske tjenester. Prinsippet om gjennomsnittsbetraktninger gjelder også her – det betales ikke etter spesifikk regning, men etter hva slike tilbud i gjennomsnitt antas å medføre av ressursinnsats. Det kan ikke entydig avgjøres ut fra eksemplene i spørsmålets begrunnelse om disse oppfyller kriteriene for strukturerte polikliniske dagtilbud. Ut fra beskrivelsen er det likevel mest sannsynlig at kriteriene som er fastsatt i ISF-regelverket vil være oppfylt.
Det er en forutsetning at utvidelsen av ISF-ordningen i 2017 til også å omfatte poliklinisk psykisk helsevern og poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal skje budsjettnøytralt. Validering av denne forutsetningen vil starte til høsten, når aktivitetsdata for første tertial er innrapportert og analysert. Dersom det skulle vise seg at systemet skulle utbetale enten for lite eller for mye i forhold til forutsetningen, vil dette bli korrigert. Det er likevel slik at det kan skje omfordelingseffekter på klinikknivå. Det er da viktig å ha i mente at ISF-ordningen er, akkurat som de tidligere polikliniske takstene var det, et finansieringssystem rettet mot de regionale helseforetakene.