Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1210 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I prioriteringsmeldingen som ble vedtatt for ett år siden var stortinget tydelig på at avtalespesialistene er en del av det helhetlige helsetjenestetilbudet, og ikke kunne unntas fra prioriteringskriteriene.
Hvordan er dette fulgt opp av helseministeren slik at helseforetakene får en reell mulighet til å følge opp sitt "Sørge for"-ansvar med tydelige prioriteringskriterier som gir legitimitet til å prioritere de sykeste?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Overordnede bestemmelser for avtalespesialistene er tatt inn i de rammeavtaler som er inngått mellom de regionale helseforetakene og avtalespesialistenes organisasjoner. I avtalene heter det bl.a. at den enkelte avtalespesialist skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til lov og forskrift, nasjonale og regionale planer, og gjeldende faglige retningslinjer og behandlingsveiledere. Avtalespesialisten skal videre organisere sin venteliste i henhold til gjeldende prioriteringsveiledere. Avtalespesialistene har imidlertid ikke juridisk kompetanse til å vurdere og tildele pasientrettigheter. Med endringen i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015 er loven endret med sikte på å gi disse behandlerne slik kompetanse, men det er en felles vurdering mellom departementet, de regionale helseforetakene og avtalespesialistenes organisasjoner at det må gjennomføres et forsøksprosjekt før slik kompetanse ev. kan gis til alle avtalespesialistene. Helsedirektoratet fikk gjennom tildelingsbrevet for 2015 i oppdrag å planlegge et slikt forsøksprosjekt. Under arbeidet har det blitt avdekket enkelte kritiske faktorer som har forsinket arbeidet noe. Regjeringen vil øke antallet avtalespesialister og bruke avtalespesialistene mer. Nye rammeavtaler mellom de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene ble virksomme fra 2016. Gjennom avtalene vektlegges samarbeid mellom sykehusene og avtalespesialistene, slik at pasientene skal få en bedre helsetjeneste. I foretaksmøtene i januar ble de de regionale helseforetakene bedt om å inngå flere driftsavtaler med de regionale helseforetakene, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2017 blir vesentlig høyere enn i 2016.