Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1212 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Har det i kostnadsestimatet i Prop. 151 S (2015-2016) ved etablering av fremskutt kampflybase og/eller base for maritime overvåkingsfly på Evenes (i alternativ 1 - enebase på Evenes, og i alternativ 3 - delt løsning) blitt tatt hensyn støydempningstiltak på bygninger og anlegg på den sivile delen av Evenes flyplass, og hva er i så fall kostnaden knyttet til dette?

Begrunnelse

I PWC-rapporten er det anslått kostnader på 149 millioner kroner relatert til støytiltak i alternativ 1 (enebase på Evenes) og alternativ 3 (delt løsning). Ifølge rapporten omhandler dette fasadetiltak på 70 boliger og innløsning av 8 boliger i rød sone.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Trygve Slagsvold Vedum om det i kostnadsestimatet i Prop. 151 S (2015–2016) har blitt tatt hensyn til støydempingstiltak, og eventuelle kostnader knyttet til dette på den sivile delen av Evenes flyplass.
Kostnaden i PwC-rapporten det vises til i begrunnelsen for spørsmålet er knyttet til fasadetiltak og innløsning av boliger, og ikke støydempingstiltak på den sivile delen av flyplassen.
Det er først og fremst flybevegelsene med kampfly som vil kunne medføre endringer i støybildet på Evenes. Vurderingen av behovet for støydempingstiltak ble derfor foretatt i forbindelse med Stortingets vedtak om etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes (Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012)). På bakgrunn av en helhetlig vurdering av blant annet flybevegelser og operasjonskonsept, ble det ikke lagt til grunn konkrete kostnader knyttet til støydempningstiltak på bygninger og anlegg på den sivile delen av Evenes lufthavn.
I Prop.151 S (2015–2016) ble det besluttet å etablere base for nye maritime patruljefly på Evenes. Disse er basert på en av de vanligste flytypene innenfor sivil passasjerflyvning, og vil således ikke medføre signifikante endringer i støybildet. Det ble gjennomført oppdaterte støyberegninger våren 2016 knyttet til utarbeidelsen av prop.151 S (2015–2016). Det ble heller ikke i denne forbindelse vurdert å være behov for støydempingstiltak på den sivile delen av flyplassen.