Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Ser kunnskapsministeren behov for å sikre bedre koordinering av søknadsprosessen og svarfrister for opptak til offentlige og private videregående skoler, f.eks. ved å innlemme de private skolene i samordna opptak, og hva anser kunnskapsministeren å være et rimelig nivå på gebyret som de private skolene krever ved avbrudd etter plassreservering?

Begrunnelse

Privatskolene tar inn elever basert på julekarakterene, og gir tilbud om skoleplass i mai. Svar på tilbudet skal gis innen kort tid. Ved ønske om plass tar skolen et gebyr, dette betales ikke tilbake om eleven ombestemmer seg. Foreldre og elever fortviler over at de må svare før de har fått svar fra den offentlige skolen. Også offentlige videregående skoler melder om at de nedringes av elever og foreldre som vil sjekke hva som er forventet karaktersnitt for å komme inn. At de private skolene har svarfrist så lenge før den offentlige skolen vil med dette kunne bety at skolene ikke gis like konkurransevilkår. Til sammenligning er det nedfelt i barnehageloven paragraf 12 at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeid om opptak av barn. Også gebyret som de private skolene innkrever kan føles som en forpliktelse som kan virke innskrenkende på elevenes reelle valgfrihet. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir-5-2010) vises det dessuten til private skolers adgang til å ta forskuddsbetaling og administrasjonsgebyr:

«Forbrukerombudet har utarbeidet retningslinjer om kontraktsvilkår for privatskoler. Retningslinjene behandler også spørsmålet om skolenes adgang til å kreve forskuddsbetaling og administrasjonsgebyr (depositum). Direktoratet understreker at det kun kan være anledning til å kreve dette fra elever som har akseptert skoleplassen og således ikke vil ha betydning i selve inntaksprosessen. Et gebyr for å behandle søknaden kan ikke kreves. Eventuelle innbetalinger før skolestart er å anse som skolepenger, jf. privatskoleloven § 6-2, og skal komme i fratrekk i skolepengene for de elevene som faktisk begynner ved skolen. Dersom en elev trekker seg etter å ha takket ja til skoleplass, men før skolestart, vil skolen eventuelt kunne beholde et mindre administrasjonsgebyr som gjenspeiler skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av en skoleplass, se nevnte retningslinjer av juni 2004 på Forbrukerombudets hjemmeside.»

I retningslinjene til Forbrukerombudet står det dessuten at Markedsrådet i sak 18/95 og 17/98 har vurdert to privatskolers regler om avbrudd. Markedsrådet uttaler her at skolene til en viss grad må kunne regulere det forhold at elever slutter under studiet eller takker nei til studiet rett før skolestart, ettersom dette kan ha økonomiske konsekvenser for skolen. Men Markedsrådet presiserer at slike kontraktsvilkår må være basert på en rimelig risikoavveining mellom skole og elev. Det må tas hensyn til at mange elever søker plass ved flere skoler, for så å velge mellom de skoler de måtte få tilbud fra. Det vil derfor være uheldig hvis elevene blir bundet til en av skolene før de har fått beskjed om de har fått plass på andre skoler. Kontraktens bestemmelser må derfor ta hensyn til både elevens interesse i å frigjøre seg fra avtalen uten å måtte betale et for stort økonomisk beløp, og skolens interesse i ikke å lide økonomisk tap. Forbrukerombudet anbefaler at skolenes oppsigelsesfrister settes tidligst slik at studenter skal ha tid til å ta stilling til eventuelle studietilbud via Samordnet opptak. Forbrukerombudet er av den oppfatning at skolen i utgangspunktet bare kan kreve et mindre administrasjonsgebyr ved avbrudd før skolestart, slik at elever som trekker seg fra skoleplassen før skolestart ikke skal betale mer enn administrasjonsgebyret til skolen. Et slikt administrasjonsgebyr skal i så fall gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av en skoleplass. Forbrukerombudet er kjent med gebyrer på mellom kr 1 000 og kr 3 000 ved avbrudd etter plassreservering, men før skolestart.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Videregående skoler godkjent etter friskoleloven har hele landet som inntaksområde og skal være åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1. Alle friskoler skal ha et inntaksreglement som viser hvordan skolen vil prioritere dersom søkningen til skolen er større enn skolens kapasitet. Skolens inntaksreglement skal være basert på objektive, saklige og etterprøvbare kriterier. Reglene om inntak skal bidra til å sikre likebehandling og hindre diskriminering.
Friskolene fastsetter selv eventuell søknadsfrist og det er ikke krav om koordinering av inntaket med offentlige videregående skoler.
At friskolene, innenfor de rammene friskoleloven setter, selv velger hvordan de vil prioritere ved inntaket, har lang tradisjon. Utdanningsmyndighetene får få henvendelser om at dette oppleves urimelig eller problematisk.
Offentlige videregående skoler skal foreta inntaket på bakgrunn av reglene i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. Dette innebærer blant annet at hver fylkeskommune må fastsette lokal forskrift om inntak. Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven har rett til inntak på ett av tre valgte utdanningsprogram på Vg1 på en offentlig skole. Det samme gjelder ikke for inntak for til en friskole. I offentlige skoler er det regler knyttet til søkere med fortrinnsrett. Slike regler finnes ikke i friskoleloven.
Offentlige og frittstående videregående skoler har i stor grad forskjellige regler og kriterier for inntak. Jeg ser det derfor ikke som hensiktsmessig å koordinere søknadsprosess og svarfrister mellom skoleslagene. Jeg viser ellers til at inntak til offentlig videregående skole skjer gjennom VIGO. Vigo.no er et nettsted som eies og driftes av fylkeskommunene/Oslo kommune. Samordna Opptak administrerer inntaket til høyere utdanning, og ikke til videregående skoler. Siden offentlige og frittstående videregående skoler i stor grad har forskjellige regler og kriterier for inntak ville det være en organisatorisk utfordring å organisere inntaket til de forskjellige skolene via en søkeportal.
Når foreldre og elever velger en frittstående skole inngås det en privatrettslig avtale med skolen. Som representanten viser til har Forbrukerombudet utarbeidet retningslinjer om kontraktsvilkår for private skoler. I følge disse retningslinjene skal administrasjonsgebyret gjenspeile skolens gjennomsnittlige administrative kostnader i forbindelse med påmelding og avmelding av skoleplass. Jeg anser på samme måte som Forbrukerombudet at et rimelig nivå på det gebyret som private skoler krever ved avbrudd etter plassreservering bør gjenspeile skolens administrative kostnader ved påmelding og avmelding av skoleplass.