Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 08.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Stortingsflertallet lovet at klagebehandlingen skulle legge vekt på kommunenes uttalelser til et dokument som tydelig beskrev hvilken forebygging og beredskap innbyggerne kunne vente seg. Flere av kommunene aldri har sett snurten av et slikt dokument, og Politidirektoratet sier at dette heller ikke var mulig før den klagerunden som nettopp var ferdig.
Vil justisministeren legge til rette for en ny klagerunde hvor kommunene faktisk er gitt mulighet til å uttale seg om et slikt dokument?

Begrunnelse

Stortingsflertallet gav et løfte til innbyggerne om hvordan en skulle gjennomføre de lokale prosessene under gjennomføringen av politireformen, inkludert involveringen av og medvirkningen til kommunene. Føringer om dette står i Innst. 306 S (2014-2015), pkt. 11.2.4. Jeg siterer flertallet, bestående av justiskomiteens medlemmer fra H, FrP, A og KrF:

"- Hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringene, og hvordan, skal legges frem skriftlig for kommunestyrene, dersom kommunen ønsker det. Politimesteren skal utarbeide dokumentet.
- Dokumentet skal være realistisk og tydelig, med vekt på hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne kan forvente og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med bl.a. lokale, frivillige beredskapsorganisasjoner.
- Dokumentet må være utformet presist nok til at det er mulig å evaluere sluttresultatet.
- Alle berørte kommuner skal gis mulighet til å komme med en uttalelse om dokumentet. Uttalelsen skal tillegges vekt ved en eventuell klage."

Det har vist seg at flere kommuner ikke har fått noe slikt dokument, og mange visste heller ikke om at de hadde muligheten for å få dette. Sjef for reformarbeidet i Politidirektoratet har i følge politiforum.no uttalt at «Det er ikke forventa at kommunene kjenner til eller skulle ha fått det ennå, fordi det er for tidlig (...) dokumentet skal ferdigstilles når klageomgangen er ferdig og det endelige vedtaket om endringer i lokal struktur foreligger.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det spørsmålet som stortingsrepresentant Klinge har tatt opp er nesten likelydende med spørsmålene av 5. april og 31. mai 2017 fra stortingsrepresentant Vågslid. I svarene på disse spørsmålene ga jeg en grundig orientering om politiets arbeid, både i de pågående prosessene lokalt og frem til endelig avgjørelse av tjenestestedsstrukturen i departementet 24. mai 2017.
Departementets gjennomgang i forbindelse med klagebehandling viste at politimestrene, med de lokalt opprettede prosjektorganisasjonene hvor kommunene eller regionrådene har vært representert, har gjennomført gode, inkluderende og transparente prosesser. Klagene er nå ferdig behandlet. Det er først nå politiet vet hvordan den lokale strukturen i hele etaten blir.
Politiet skal nå starte utformingen av den endelige orienteringen om hvordan tjenestetilbudet vil bli. Samtidig minner jeg om at det ligger i nærpolitireformens intensjon at den enkelte kommune og politiet fremover forventes å inngå et nærmere samarbeid. Opprettelsen av politikontaktene, som vil være virksomme allerede fra 15. juni 2017, samt videreutviklingen av politirådene vil være et viktig ledd i dette arbeidet.
Kommune og politi skal fremover arbeide tett sammen om å finne de gode løsningene på de lokale utfordringene – slik vil nærpolitimodellen utvikles til stadig å bli bedre. I dette arbeidet vil det være nødvendig å ivareta de sentrale kravene til politiets arbeid fremover som ble vedtatt av Stortinget den 10. juni 2015.
Når det gjelder den refererte uttalelsen, opplyser Politidirektoratet at denne knytter seg til et spørsmål fra Politiforum om hvorfor politidistriktene ikke hadde utgitt skriftlige orienteringer om tjenestetilbudet lokalt på et tidligere tidspunkt i prosessen med utvikling av ny tjenestestedsstruktur. Politimestrenes oppdrag har vært å utarbeide utkast til en slik skriftlig orientering som del av deres tilrådning om ny lokal tjenestestedsstruktur, etter involvering av de lokale styringsgruppene. Politimestrene skal ferdigstille disse dokumentene nå som den lokale strukturen endelig er fastsatt av departementet og Politidirektoratet skal følge opp at dette skjer.
Departementet følger reformarbeidet tett, og Politidirektoratets evne til oppgaveforståelse og utførelse er god. Dette følger også av Difis evalueringsrapport fra februar 2017, der de bl.a. mener at reformen er i rute, men at arbeidsbelastningen er stor.
På bakgrunn av ovenstående ser jeg ingen grunn til å gjennomføre en ny klagerunde om tjenestestedsstrukturen for politiet.