Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1222 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 14.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Hvor mye utgjør statiner brukt som primærforebyggende behandling mot moderat forhøyet kolesterol som andel av den samlede utbetalingen via blåreseptordningen?

Begrunnelse

En studie nylig publisert i JAMA Internal Medicine viser at eldre ikke har effekt av statiner som primærforebygging til eldre med høyt blodtrykk og moderat forhøyet kolesterol. De har ifølge studien heller ingen effekt på totaldødelighet eller hjerte- og karhendelser. Flere andre studier antyder det samme og det er i det hele tatt vanskelig å finne solid dokumentasjon med harde endepunkter på at statiner har effekt på totaldødelighet, sammenlignet med ingen statinbruk. I lys av dette er det interessant å få overblikk i hvor mange pasienter som står på statiner som primærprofylakse mot moderat forhøyet kolesterol, og i hvilket omfang dette utløser kostnader for det offentlige gjennom blåreseptordningen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kolesterolsenkende behandling med statiner gis som hovedregel av to grunner. Den ene er såkalt primærforebygging, som innebærer å forebygge hjerte- og karsykdom hos personer med forhøyet risiko for å få slik sykdom. Den andre er såkalt sekundærforebygging, som innebærer å forebygge nye sykdomstilfeller, hos pasienter som allerede har hjerte- og karsykdom.
Det er bred enighet om at alle pasienter som har hatt hjerte- og karsykdom bør ha kolesterolsenkende behandling. Dette støttes av de pasientundersøkelsene som har vært gjort. Når det gjelder primærforebygging hos eldre personer, definert som 75 år eller eldre, er forskningen mer usikker. Noen studier har vist positive resultater, andre har vist ingen effekt på dødelighet eller sykelighet. Retningslinjene for forebyggende behandling angir at det sjelden er aktuelt å starte primærforebyggende behandling med statiner etter fylte 75 år. Dette fremgår også av de nye norske retningslinjene som blir offentliggjort i løpet av kort tid.
Det har vært diskutert om pasienter som har begynt med forebyggende behandling før fylte 75 år, bør slutte med behandlingen når de fyller 75 år. Det er en vanlig oppfatning at dette er en framgangsmåte som vil finne liten forståelse hos pasientene og som også kan ha uheldige følger for de pasientene som har høyest risiko for hjerte- og karsykdom.
Prisen på statiner har, på grunn av generisk konkurranse, falt til et nivå som ligger om lag 90 prosent lavere, enn prisnivået da de ble introdusert i markedet. Ett års behandling med statiner for en pasient koster nå mellom 300 og 600 kroner. For 10 år siden kostet samme behandling mellom 4000 og 5000 kroner.
De samlede utgiftene til blåreseptordningen for 2016 ligger på om lag 10 mrd. Statiner brukt som primærforebygging utgjør om lag 1,3 prosent av de samlede utgiftene på blåresept-ordningen. Det var om lag 230 000 pasienter under 75 år, og om lag 67 000 pasienter over 75 år som fikk statiner som primærforebygging i 2016.