Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1224 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 15.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Kan finansministeren dokumentere at det er flere kvinner enn menn som tar ut profitt fra barnehager, barnevern, eldreomsorg og asylmottak?

Begrunnelse

I svar 22.05 skriver finansministeren følgende:

"Min uttalelse i intervjuet er knyttet opp mot barnehagesektoren. Jeg peker på at de fleste private barnehagene er små bedrifter drevet av kvinner som ønsker å bedre tilbudet. Over 60 pst. av private barnehager er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Ifølge PBL var 65 prosent av deres 1937 medlemsbarnehager i 2015 frittstående barnehager (dvs. barnehager der eieren kun eier en barnehage), mens de øvrige hadde eiere med to eller flere barnehager og hvor vi ikke kjenner til kjønnsfordelingen blant eierne. Blant frittstående barnehager der det kan være aktuelt å se på kjønnsfordelingen blant eierne (dvs. ikke menighetsbarnehager, andelslag, foreldrelagsbarnehager, barnehager eid av stiftelser, velforening osv.) sto kvinner i 2015 for 75 prosent av eierandelene mens menn sto for 25 prosent."

Dette er ikke svar på spørsmålet. At flere kvinner eier barnehager enn menn er ingen dokumentasjon på at mesteparten av profitten som tas ut fra sektoren går til kvinner. Finansministeren kan dessuten bare vise til dokumentasjon på kjønnsfordelingen blant dem som eier frittstående barnehager. Som hun selvsagt er kjent med har debatten om profitt i stor grad handlet om hvor mye penger som tas ut av barnehagesektoren av de som eier mange barnehager og derfor har mulighet til å skape betydelige overskudd.
Det går også tydelig fram av intervjuet med finansministeren 2.mai at hun snakker om profitt i velferden generelt, ikke bare barnehager, og mener muligheten for å ta ut fortjeneste på skattefinansiert velferd er en viktig kvinnesak.
Spørsmålet her handler ikke om antall private aktører i velferden, men om fordelingen av den profitt som tas ut av driften hos enkelte av disse. Når finansministeren har vært så tydelig på at muligheten til å ta ut fortjeneste på denne måten er viktig for kvinner må vi gå ut i fra at hun også har kunnskap om fordelingen av disse pengene mellom kvinner og menn.
Jeg gjentar derfor mitt spørsmål, og ber om svar på det.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg er ikke kjent med at det utarbeides detaljert statistikk over andelen kvinner og menn som tar ut overskudd fra barnehager, barnevern, eldreomsorg og asylmottak. For øvrig viser jeg til mitt svar av 22. mai 2017, samt mitt svar av 7. februar 2017 med tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at av det samlede årsresultatet for ikke-kommunale barnehager har utbyttet variert mellom 0,9 prosent og 1,34 prosent i årene fra 2011 til 2015.