Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1226 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Kan statsråden bekrefte at det er avsatt nødvendige planleggingsmidler til IC-utbygging nordover fra Åkersvika mellom 2024 og 2029?

Begrunnelse

Regjeringens NTP-forslag innebærer ca. 15 mrd. kroner til IC-utbygging nordover fra Åkersvika mellom 2024 og 2029. For å bygge i denne perioden, må en planlegge i første del av kommende NTP.
Det bør være et mål å sikre kontinuitet mot full IC-utbygging. Langs Dovrebanen er dette særlig viktig fordi det er en full utbygging som gir store regionale effekter og fordi Dovrebanens store «flaskehalser» ligger mellom Hamar og Lillehammer.
Jeg er gjort kjent med en bekymring for at det ikke er tatt høyde for planleggingsmidler som trengs i første del av NTP. Bakgrunnen for dette er at det i oppsummeringstabellen (Vedlegg 2 i NTP-forslaget, fra side 326) vises midlene som skal brukes i første og andre del av kommende NTP. Her ligger det 300 millioner kroner knyttet til Seut-Sarpsborg («ytre IC Østfold»), samt 120 millioner kroner til «Ytre IC Vestfold» i første halvdel, dvs. fram til 2023, men ingen midler til «Ytre IC Dovrebanen» i samme periode.
Bekymringen knytter seg til at overnevnte midler er planleggingspenger for de to andre aksene og at tilsvarende, nødvendige planleggingsmidler for Dovrebanen er falt ut.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 har regjeringen lagt opp til en omfattende utbygging av jernbanen, herunder bygging av moderne dobbeltspor tilrettelagt for høyere hastigheter på Dovrebanen mellom Lillehammer og Oslo.
De viktigste milepælene for Dovrebanen er at strekningen fram til Åkersvika rett utenfor Hamar skal være ferdig innen utgangen av 2024 og at strekningen videre nordover fra Åkersvika til Lillehammer skal stå ferdig i 2034. Å ferdigstille strekningen nordover fra Åkersvika i tråd med milepælene i NTP forutsetter i utgangspunktet ikke at det settes av midler til arbeid med reguleringsplan i første del av planperioden. I denne perioden settes midlene inn på prosjektene som nå nærmer seg byggeklare: Venjar-Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli-Åkersvika. Et eventuelt behov for noe planleggingsmidler i første seksårsperiode for strekningen nord for Åkersvika vil bli vurdert i rammestyringen av IC-prosjekter innenfor den samlede utbyggingsporteføljen.
I regjeringens forslag til nasjonal transportplan er det satt av nær 15 mrd. kr. til utbygging og planlegging av ytre IC på Dovrebanen i perioden 2024-2029, i tråd med ferdigstillelsestidspunktet regjeringen foreslår i NTP. Dette er i motsetning til den transportplanen den forrige regjeringen la frem for fire år siden, der ambisjonene for utvikling av strekningen ikke ble fulgt opp med prioritering av nødvendige midler.