Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1229 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 07.06.2017
Besvart: 14.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Publikum som søker hjelp på sitt lokale skattekontor møter i disse dager stengte dører, samtidig sitter medarbeiderne bak lukkede persienner og får ikke hjelpe.
Synes statsråden dette er god kundebehandling og en fornuftig måte å forvalte medarbeidernes arbeidsmotivasjon på?

Begrunnelse

Regjeringen har vedtatt å legge ned nesten halvparten av landets 107 skattekontorer. Prosessen er en del av regjeringens storstilte sentralisering av Norge. Hovedoppdraget Skatteetaten fikk da reformen skulle utredes, var å sikre «færre og større kontor» og ikke «bedre tjenester» eller «lavere kostnader». Innsparingene ved endringen er så også svært begrensede, og man regner med å spare drøyt 20 mill. kroner i husleiekostnader fra 2020 av. Tjenestene vil til gjengjeld bli betydelig dårligere, og mange vil få svært lang vei til nærmeste skattekontor. Nedleggelsene skal foregå i tidsrommet 2017-2019. I stedet for å gi publikum så gode tjenester som mulig i overgangsperioden har regjeringen besluttet at man skal møte stengte dører over alt fra 1. juni 2017.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Skatteetaten er i tråd med Finansdepartementets fullmakt av 4. oktober 2016 i gang med å iverksette ny kontorstruktur. Kontorene som skal avvikles, ble stengt for publikum 1. juni 2017. Skatteetaten tilbyr nå publikumsservice ved 57 skattekontor på landsbasis, i tråd med den nye kontorstrukturen. Ansatte og oppgaver ved kontor som skal avvikles, overføres til et nærliggende kontor. Dette skjer gradvis frem til utgangen av 2019. Det er imidlertid ikke slik at alle ansatte som arbeider ved kontor som avvikles, vil arbeide ved disse kontorene helt frem til 2019. Om lag to tredeler av de ansatte som berøres, vil være på plass på sine nye kontor i løpet av 2018.
Det er viktig for Skatteetaten å ha et oversiktlig og godt tilbud for publikum. I perioden med innføring av ny kontorstruktur har Skatteetaten derfor lagt vekt på å gi samtidig og enhetlig informasjon om etatens samlede tjenestetilbud. En koordinert og samtidig stengning av publikumstjenesten ved kontorene som skal avvikles, bidrar til at etaten kan kommunisere endringene for publikum enhetlig i alle etatens kommunikasjonskanaler.
Jeg vil minne om at publikumstjenester kun utgjør en liten andel av oppgavene som utføres på skattekontorene. Ansatte som arbeider på kontor som avvikles, vil frem til overføring til nytt tjenestested arbeide med oppgaver som ikke er knyttet til publikumsveiledning, for eksempel fastsetting og kontroll. Mange av de ansatte vil i samme periode ta del i kompetansetiltak som forberedelse til overføring til nytt kontor. Skatteetaten må som en del av arbeidet med å innføre ny kontorstruktur, også ta hensyn til administrative forhold som leiekontrakter og tilrettelegging på nye kontorsteder. At det går noe tid frem til full avvikling av kontorene, er også begrunnet med at ansatte som får lengre reisevei skal få god tid til å områ seg. Jeg har full tillit til at Skatteetaten ivaretar hensynet til både publikum og berørte ansatte på en god måte i prosessen med innføring av ny kontorstruktur.
Jeg vil understreke at oppdraget til Skatteetaten om å utrede ny kontorstruktur slett ikke var begrunnet med å sikre færre og større kontor alene, slik representanten hevder. Formålet med oppdraget var å legge til rette for at Skatteetaten kan løse sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. I sin utredning av 1. juni 2016 er Skatteetaten svært tydelig på at den gamle kontorstrukturen ikke var tilpasset etatens behov og at etaten burde disponere sine ressurser annerledes for å møte utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet, identitetsforvaltning og en stadig mer globalisert økonomi. En samling av Skatteetatens kompetanse i færre og større kontor vil gi etaten betydelig økt slagkraft på prioriterte områder og mer likebehandling og rettssikkerhet for skattyterne. Skatteetaten vil tilby identitetskontroll på samme antall skattekontor som tidligere. For tjenester som ikke krever personlig oppmøte, har Skatteetaten gode digitale og automatiserte tjenester. Etaten tilbyr også veiledning via skatteetaten.no, telefontjenesten og chat. Fra høsten 2017 vil det også være mulig å bestille time for veiledning ved skattekontorene, noe som gir mindre ventetid og bedre forberedt veiledning.
Jeg mener det ikke er dekning for representantens påstand om at ny kontorstruktur vil gi dårligere tjenester. Som det fremgår over, vil den nye kontorstrukturen tvert imot sette Skatteetaten i stand til løse sine oppgaver på en enda bedre måte enn i dag og på en måte som er tilpasset fremtidige behov.