Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1231 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 07.06.2017
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 14.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan vil utenriksministeren bidra til at Sterk TV kan fortsette sin virksomhet i samsvar med internasjonale avtaler som beskytter ytringsfrihet og retten til å kringkaste?

Begrunnelse

Sterk TV er et norsk registrert selskap med journalister i Norge som sender TV via fransk EUTELSAT. Det er nå en av de få frie og uavhengige allmennkringkasterne som når seere i Tyrkia. EUTELSAT, som er under direkte og sterkt press fra Tyrkia i denne saken, truer nå med å bryte inngått avtale og stenge Sterk TV.
Klassekampen skrev om denne saken 11.mai.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: I samråd med utenriksministeren, er spørsmålet overført til meg da temaet anses å falle inn under mitt ansvarsområde.
Europeiske avtaler og forpliktelser på kringkastingsområdet forutsetter at medlemsstatene garanterer ytringsfriheten til både kringkasterne og seerne i samsvar med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 10. Så vel Europarådets fjernsynskonvensjon som EØS-avtalens direktiv om audiovisuelle medietjenester hviler på det grunnleggende prinsipp at en kringkaster bare kan være underlagt loven i landet hvor kringkasteren er etablert. Dette senderlandsprinsippet innebærer også at myndighetene i avsenderstaten plikter å sørge for at kringkasteren oppfyller de krav som følger av henholdsvis konvensjonen og direktivet. Til gjengjeld skal dette garantere kringkasterne en rett til fri videresending i andre medlemsland.
Medietilsynet har opplyst overfor meg at Stiftelsen Kurdisk Media og Kultur har registrert Sterk TV som satellittkringkaster hos Medietilsynet, jf. kringkastingsloven § 2-1 tredje ledd. Sterk TV faller dermed inn under norsk jurisdiksjon. Etter det opplyste kringkastes sendingene i Europa og Midtøsten.
Jeg er kjent med at den tyrkiske mediemyndigheten RTÜK i brev av 29. mai 2017 har henvendt seg til Medietilsynet og anmodet om et samarbeid for å få stoppet sendingene av Sterk TV, som tyrkiske myndigheter anser som ulovlig "terrorist broadcasts" og i strid med forpliktelsene etter fjernsynskonvensjonen.
Saken er for tiden til behandling i Medietilsynet, som er uavhengig fra Kulturdepartementet i sin behandling av enkeltsaker. Jeg kan imidlertid forsikre representanten om at Medietilsynet vil behandle saken i samsvar med norsk lov, som gjennomfører våre internasjonale forpliktelser på kringkastingsområdet.
Medietilsynet har også underrettet meg om at tyrkiske myndigheter har kontaktet franske Eutelsat, som eier Hot Bird-satellitten Sterk TV formidles på, og anmodet om at kringkastingen bringes til opphør. Eutelsat skal ha pålagt den slovenske up-linkleverandøren STN å fjerne Sterk TV fra sitt multiplex for overføring av signalet, en anmodning STN skal ha nektet å etterkomme. Avtaleforholdet mellom Eutelsat og STN er et privatrettslig anliggende utenfor norsk myndighet.