Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1236 (2016-2017)
Innlevert: 07.06.2017
Sendt: 07.06.2017
Besvart: 14.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvilke konkrete reduksjonsmål har Kina og India frem til 2030, og medfører det riktighet at disse to landene kan øke sine utslipp fritt frem mot 2030, og først etter denne datoen lover en reduksjon i CO2-utslipp?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Parisavtalen er bygget opp slik at den danner en felles ramme for innmelding av mål, rapportering på dem og hvordan målene skal oppdateres. Utslippsmålene landene sender inn er nasjonalt bestemt og land har derfor sendt inn mange ulike typer mål. Alle land skal sende inn sine nasjonalt fastsatte bidrag (NDC) og oppdatere dem hvert femte år. De minst utviklede land og små øystater kan likevel gjøre dette frivillig.
Kina og India har sendt inn sine bidrag for perioden 2020-2030. I tillegg har de meldt inn 2020-mål under Klimakonvensjonen tidligere.

Kina

Det nasjonalt fastsatte bidraget til Kina er sammensatt av flere målsettinger. I perioden frem mot 2030 skal:
•Utslippskurven for CO2-utslipp nå toppen i 2030
•Karbonintensiteten i økonomen gå ned 60 %–65 % sammenlignet med 2005-nivå
•Andelen ikke-fossil energi av den totale energiforsyningen økes til 20 %
•skoglagre økes med 4.5 mrd. kubikkmeter sammenlignet med 2005-nivå.

Analysen av Kinas NDC og politikk viser at Kina vil nå både sin 2020- og 2030-forpliktelse. Framskrivning av nåværende politikk viser at Kina antagelig vil overoppfylle sitt 2030-mål og at kurven på utslippene allerede har nådd sitt topp-punkt.(1) Kinas investeringer i fornybar energi var i 2015 på 102,9 milliarder dollar.(2) I følge kinesiske myndigheter skal Kinas nasjonale kvotemarked ha oppstart i 2017, og kvotehandel vil være en sentral del av Kinas klimapolitikk fremover.

India

Det nasjonalt fastsatt bidraget til India er også sammensatt av flere målsettinger. I perioden frem mot 2030 skal:
•Karbonintensiteten i økonomien gå ned med 33 %–35 % sammenlignet med 2005-nivå
•Andelen ikke-fossil energi av den totale kraftproduksjonen økes til 26-30 % av total energiproduksjon
•Karbonlagrene i skog økes med 2.5–3 GtCO2e

Analysen av Indias NDC og politikk viser at India antakelig vil nå sine mål. Dersom "Electricity plan" gjennomføres, som blant annet innebærer at det ikke vil installeres ny kullkapasitet utover det som er planlagt i dag før 2020, er det beregnet at utslippsintensiteten vil reduseres med 51-53 %, godt under målsettingen i det nasjonalt fastsatte bidraget.(3)
Det er derfor ikke korrekt at de to landene fritt kan øke sine utslipp fram mot 2030. Deres innmeldte bidrag inneholder flere mål som legger begrensninger på landene, og den faktiske utvikling i landene tilsier en langt mer positiv utvikling i utslippene frem mot 2030.

---------------------------------------------------

1 Climate Action Tracker, 2017
2 WRI 2017, FS-UNEP Global trends in renewable energy investments 2016
3 Climate Action Tracker, 2017