Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2016-2017)
Innlevert: 08.06.2017
Sendt: 08.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Å arrangere sommerleir er en stor og viktig jobb. Og det er svært prisverdig at ildsjeler landet rundt tar på seg denne jobben.
Mener statsråden det er holdbart at en tilskuddsordning som skal gå til gode ferietiltak enda ikke har tildelt midlene, og hva vil statsråden gjøre for at dette ikke skjer igjen?

Begrunnelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for tilskuddsordningen «Fritidstiltak for personer mer nedsatt funksjonsevne». Dette er en viktig ordning som gir organisasjoner og sivilsamfunnet mulighet til å tilby personer med nedsatt funksjonsevne gode ferie- og velferdstiltak.
En av organisasjonene som arrangerer sommerleir for barn og unge har tatt kontakt med meg og gitt utrykk for frustrasjon fordi de enda ikke har fått svar på søknaden de har sendt til direktoratet. På Bufdir sine hjemmesider står det at tidligere estimat på april måned dessverre ikke er mulig. Nå skriver vi juni og organisasjonen forteller meg at flere av deltakerne på sommerleiren ønsker å trekke seg på grunn av usikkerhet om leir kan avholdes og organisasjonen kan få økonomiske problemer fordi avbestillingsfrister har utløpt.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Søknadsfrist for tilskuddsordningen til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne var 15. mars. 116 søknader kom inn. Tilskuddsbrev til søkerne ble sendt ut 8.6.2017.
Det er uheldig at midlene har blitt utbetalt senere enn tidligere år, og at dette kan få konsekvenser for målgruppen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet opplyser at det er flere årsaker til dette.
Som et ledd i å effektivisere tilskuddsforvaltningen har Bufdir implementert ny søknadsportal og elektronisk saksbehandlingssystem i 2017. I implementeringsfasen, våren 2017, har arbeidet med dette ført til mindre kapasitet på saksbehandlingen.
Det er første året denne tilskuddsordningen lyses ut etter at «Sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne» og «Ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne» ble slått sammen for tilskuddsåret 2017. En ny tilskuddsordning tar noe lenger tid å saksbehandle grunnet tekniske tilpasninger og implementering i elektronisk saksbehandlingssystem. I tillegg er det oppfølging av søkere med tanke på ytterligere informasjon (mer oppfølging ved ny ordning), god kvalitetssikring og dokumentasjon av skjønnsmessige vurderinger. Sistnevnte er viktig fordi forvaltningspraksis i stor grad etableres første år.
Bufdir opplyser videre at de samlet sett behandler flere hundre søknader mer i år sammenlignet med i fjor. Nye tilskuddsordninger samt en vesentlig vekst på barnefattigdomsordningen er hovedsakårsaken til dette.
Digitalisering av søknads- og saksbehandlingsprosessene, forenkling av tilskuddsordninger og effektivisering av prosedyrer vil medføre at tidsbruken går ned. Samtidig vil erfaring fra årets saksbehandling kunne brukes for å korte ned saksbehandlingstiden senere år. Dette vil ha positive effekter på hvor mye tid som brukes både hos søkere og -forvaltere. Tilskudd skal tildeles i tide til at søkere skal kunne planlegge aktivitetene på en hensiktsmessig måte. Jeg forventer at Bufdir vil sørge for at søknadsbehandlingen gjennomføres betydelig tidligere fra 2018.