Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1262 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva har statsråden gjort og hva vil statsråden gjøre for å sikre at merinntekter som følge av utvidelse av nullmomsen går til formålet?

Begrunnelse

Ved innføring av nullmoms for digitale nyhetsmedier var det en forutsetning at dette skulle sikre økt innovasjonskraft for mediehusene, og at fordelen skulle tilkomme mediene. Dette har også statsråden tidligere bekreftet.
Vi er gjort kjent med påstander om at TV-distributører henter ut store merinntekter fra nullmomsen, uten at dette kommer norske nyhetskringkastere til gode. Dette innebærer at formålet med nullmomsordningen ikke blir oppfylt, og vil kunne undergrave ordningen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Den sentrale begrunnelsen for å utvide momsfritaket for papiraviser til også å gjelde elektroniske nyhetstjenester, var å gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter på papir og i elektroniske form, og bedre nyhetsmedienes mulighet til å kunne utvikle og tilby fremtidsrettede nyhetsprodukter, uavhengig av plattform.
Mye tyder på at tiltaket har hatt god effekt. Mediemangfoldsutvalget (NOU 2017:7) viser til:

"Det har også vært et betydelig hinder for satsing på nye forretningsmodeller at digital brukerbetaling var underlagt full moms, mens papiropplaget var unntatt fra moms. Regjeringen gjennomførte med virkning fra mars 2016 likebehandling av digitale og analoge abonnementsinntekter via en endring av merverdiavgiftsloven. I løpet av 2015 etablerte et stort antall aviser betalingsløsninger, og forventningen om en endring av momsregimet bidro trolig i høy grad til dette. Ved utgangen av 2015 hadde snaut to tredeler (124 av de 191 avisene som publiserte nyheter på nett) introdusert en eller annen form for betaling for innhold – en vekst på 125 prosent på ett år."

Representanten Grande viser i begrunnelsen for sitt spørsmål til "påstander om at TV-distributører henter ut store merinntekter fra nullmomsen, uten at dette kommer norske nyhetskringkastere til gode". Det er aktørene som avgjør hvordan prisene endres. Prising av TV-innhold og distribusjon er privatrettslige avtaleforhold. Kulturdepartementet kan ikke styre avtaler eller prissetting mellom mediehus og distributører. Jeg akter å følge utviklingen.
Nullmomsen på elektroniske nyhetsmedier ble innført med virkning fra 1. mars 2016. Ordningen er derfor relativt ny, men når den har virket en stund, er det etter min mening en selvfølge at vi må vurdere om virkningene av den er i tråd med de hensikter vi ønsket å ivareta.