Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1263 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 19.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): På hvilken måte har regjeringen fulgt opp utvalgets anbefalinger i NOU 2016:12?

Begrunnelse

NOU 2016:12 om Ideell opprydding - Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader ble lagt frem i august 2016. 5. desember samme år ble utredningen sendt på høring, med høringsfrist 1. mars 2017.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Arbeidet med oppfølgingen av Hippe-utvalget (NOU 20I6: 12) er omtalt i Prop. 129 S (2016 – 2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017, punkt 2.7 side 91-93. Det fremgår at regjeringen arbeider med å utrede en kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader og hvordan dette kan gjøres innenfor reglene om statsstøtte. Det gjøres rede for utvalgets anbefalinger, innspill i høringsrunden og aktuelle problemstillinger. Regjeringen kommer tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.