Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1272 (2016-2017)
Innlevert: 12.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden ta initiativ til å heve kostnadsrammen for bygging av studentboliger utenfor de definerte pressområdene?

Begrunnelse

Nord studentskipnad (Studentinord) besluttet i mai å utsette byggingen av studentboliger i Rana og Levanger på ubestemt tid. Bakgrunnen for avgjørelsen er de fastsatte kostnadsgrensene for å motta byggetilskudd, som for områder utenfor de store byene er på 700 000 kr per boenhet. Undertegnede mener det er viktig med et godt botilbud for studenter også i disse områdene. Studentboliger bedrer studentenes økonomi, og gjør at de kan bruke mer av sin tid og ressurser på utdanningen. Behovet for flere studentboliger er stort, også utenfor pressområder som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Mange studenter tilknyttet mindre studiesteder har behov for å bo sentralt, for å slippe høye transportkostnader og samtidig ha mulighet til å delta i det faglige og sosiale miljøet på stedet. Dette legger press på det private leiemarkedet, og flere studenter sliter med å finne et sted å bo. Rana studentforening beskriver dagens boligtilbud i Rana som «ikke holdbart». Også i Levanger er situasjonen presset, og Studentinord planla der bygging av hele 150 boenheter, som inntil videre ikke lar seg gjennomføre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er helt enig med representanten Nybø i at studentboliger er viktig, noe både regjeringen og samarbeidspartiene har vist gjennom økte bevilgninger til studentboligbygging i denne stortingsperioden.
Det er store summer som hvert år settes av til studentboligbygging, og det er avgjørende at tilskuddsordningen er innrettet slik at boligene faktisk blir oppført. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på at de fastsatte rammene er på et riktig nivå.
Departementet er i tett dialog med studentsamskipnadene og Husbanken om rammevilkårene for studentboligbygging, og vi er godt kjent med tilfellene som stortingsrepresentanten refererer til i sitt spørsmål. Nivået på kostnadsrammen og tilskuddssatsen for studentboliger må sees i sammenheng. Eventuelle forslag til endringer i rammene bør være basert på en grundigere behovsvurdering. Jeg vil derfor ta initiativ til at det blir gjennomført en gjennomgang av tilskuddsordningen i 2018.