Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1276 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva er kostnadene knyttet til tilpasninger på eksisterende hangarer og skvadronslokale på Andøya i forbindelse med at både dagens maritime patruljefly og nye maritime patruljefly skal opereres parallelt i alternativ 1 (enebase på Evenes)?

Begrunnelse

Ifølge bakgrunnsdokumentene til Prop 151 S (2015-2016) vil det i perioden 2020 til 2023 stasjoneres nye fly som erstatning for dagens maritime patruljefly på Andøya under 333-skvadronen, samtidig som de seks nåværende MPA-flyene fases ut. Skiftet til ny flytype gjennomføres på Andøya siden begge flytypene opereres parallelt i innfasingsperioden. I fotnote på side 15 i PWC-rapporten står følgende:

«Siden begge flytypene opereres parallelt må det gjøres tilpasninger på eksisterende hangarer og skvadronslokale. Kostnadene knyttet til disse EBA-tilpasningene er ikke inkludert i beregningen.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Janne Sjelmo Nordås om kostnader knyttet til tilpasninger på eksisterende hangarer og skvadronslokale på Andøya i forbindelse med at dagens maritime patruljefly og nye maritime patruljefly skal opereres parallelt i alternativ 1 (samling på Evenes).
De eksisterende fasilitetene, inkludert skvadronsbygg og hangarer på Andøya, skal kun benyttes frem til P-3-flyene utfases. Det er derfor ikke behov for tilpasninger for de nye maritime patruljeflyene på Andøya. P-8 A- systemet er planlagt innfaset på Evenes fra 2022.