Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1279 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I VG søndag 10.6.2017 sier statsråd Haugli at hun har forslag som vil stoppe såkalte faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag.
Kan jeg be om å få se de konkrete forslagene som ligger til grunn for utspillet?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I VG 12. mai i år bekreftet jeg at Arbeids- og sosialdepartementet arbeider med enkelte lovforslag vedrørende ansettelsesavtaler og bruk av innleid arbeidskraft, særlig med bakgrunn i situasjonen i byggenæringen. Jeg sa blant annet at vi skal sørge for at "faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren". Det tas blant annet sikte på å presisere nærmere i arbeidsmiljøloven hva en fast ansettelse innebærer. Det vil også bli fremmet forslag om en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak når arbeidstaker skal leies ut for å fylle reelle vikariater, samt skissert en kvoteordning for innleide i virksomhetene.
Forslagene ble presentert for og drøftet med hovedorganisasjonene i et møte i departementet 8. juni. I møteinvitasjonen ble forslagene presentert slik:

"1. Presisere fast ansettelse
Arbeidsmiljøloven inneholder ingen legaldefinisjon eller nærmere angivelse av begrepet fast ansettelse. Etter rettspraksis må det kreves en viss forutsigbarhet for arbeid og inntekt, samt et reelt stillingsvern for at en ansettelse kan kalles fast etter arbeidsmiljøloven. Departementet vurderer at disse prinsippene bør fremkomme tydeligere av loven. Formålet med en presisering vil være å tydeliggjøre hva som er gjeldende rett og særlig avklare at ansettelsesavtaler uten forutsigbarhet for arbeid og stillingsvern ikke innebærer fast ansettelse. Forslaget vil gjelde for alle faste ansettelsesforhold og altså få betydning også utenfor bemanningsbransjen.

2. Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsbyråene
Vi vurderer å foreslå en ny bestemmelse som gir adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsbyråer for tilfeller der formålet er å leie ut arbeidstaker for å fylle vikariater i innleievirksomhetene. Rettspraksis viser at dagens praksis med avtaleformen fast ansettelse uten garantilønn i mange tilfeller i realiteten vil være ulovlige midlertidige ansettelser, og en ny hjemmel vil derfor avhjelpe bemanningsbyråenes adgang til å ansette midlertidig uavhengig av om det er et kortvarig eller løpende behov for slike oppgaver/utleieoppdrag i bemanningsbyrået. Formålet er å sikre bemanningsbyråene ekstra fleksibilitet pga. en uforutsigbar oppdragsmengde til enhver tid når det gjelder utleie for å tre inn i vikariater.

Skisse om kvote
Enkelte bransjer, for eksempel i bygg og anlegg, viser til stor økning i bruken av innleie, noe både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden mener er uheldig. I tillegg til dårlige lønns- og arbeidsvilkår, kan dette føre til skjev konkurranse, negativ kompetanseutvikling i virksomhetene og lavere rekruttering av unge til bransjen.
Departementet ønsker å omtale (dvs. ikke konkret foreslå) i høringen en skisse til regulering hvor adgangen til innleie kan begrenses til en kvote for hver virksomhet. En kvote kan gjelde for alle virksomheter eller bare enkelte bransjer, og/eller gjelde totalt antall innleide på alle grunnlag i loven, ev. bare innleie på enkelte grunnlag, f. eks. lokal avtale.
Formålet vil være å begrense omfanget av innleie, for særlig å sikre hovedregelen om fast ansettelse, jevnere konkurranse med de som ønsker å ansette direkte, sikre kompetanse i virksomhetene og rekruttering av unge til bransjen(e)."

Departementet arbeider nå med å utrede forslagene nærmere, og vil snarest mulig sende ut et høringsbrev på bred høring.