Skriftlig spørsmål fra Kristin Vinje (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 14.06.2017
Besvart: 22.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kristin Vinje (H)

Spørsmål

Kristin Vinje (H): Forskningsrådet er av Kunnskapsdepartementet eksplisitt bedt om å overveie om Simula skal inkluderes i fordelingen av ekstra rekrutteringsstillinger til instituttsektoren. Jeg er kjent med at Forskningsrådet har besluttet å avgrense slike stillinger til de instituttene som er tilordnet retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter og med innrapportert virksomhet innenfor MNT-fag. En slik avgrensning kan se ut til å ekskludere Simula.
Hva er bakgrunnen for en slik avgrensning?

Begrunnelse

Regjeringen har både i 2016 og i 2017 bevilget ekstra rekrutteringsstillinger til instituttsektoren. Simula er nylig nok en gang evaluert av et internasjonalt panel, som er svært positive og peker på at Simula gjennomgående har høy kvalitet på forskningen. Alle de tre forskningsgruppene ved Simula er vurdert til å være «eksellente». De trekker også frem den gode utdanningsinnsatsen, innovasjonsresultatene og det internasjonale samarbeidet. Samtidig representerer Simula et fagfelt, IKT, som det er stort behov for å utdanne flere kandidater innenfor. Simula har også vist seg å ha en høyere andel kvinnelige IKT-forskere enn miljøer det er naturlig å sammenligne seg med. Regjeringens mål i forskningspolitikken er eksellente miljøer og innovasjon i næringslivet, IKT er et prioritert fagfelt og kvinneandelen er bekymringsfullt lav innen dette faget. Det kan synes noe ulogisk at Simula ser ut til å være ekskludert fra muligheten til å bli vurdert for tildeling av slike stillinger.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I behandlingen av Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å opprette 25 nye rekrutteringsstillinger i instituttsektoren innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag, og at Norges forskningsråd fikk i oppdrag å tildele stillingene.
I Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2017 bad departementet Forskningsrådet overveie om Simula skal inkluderes blant institutter som vurderes for rekrutteringsstillinger. Forskningsrådet har fordelt stillingene, og Simula er ikke blant de institutter som har fått slike stillinger.
Kunnskapsdepartementet har på bakgrunn av stortingsrepresentant Kristin Vinjes spørsmål bedt Forskningsrådet om å redegjøre for hvilke hensyn som er lagt til grunn for at Simula ikke er inkludert blant institutter som vurderes for rekrutteringsstillinger.
Forskningsrådet ga 16. juni 2017 følgende svar:

«Divisjonsstyret for vitenskap vedtok 8. februar 2017 at fordeling av stipendiatstillinger for 2017 avgrenses til institutter tilordnet «Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter og med innrapportert virksomhet innenfor MNT fag.»
Ved Divisjonsstyrets avgjørelse ble det lagt vekt på å finne fram til en avgrensing som er entydig og legitim og som har vært brukt i tilsvarende sammenhenger tidligere. Avgrensingen til institutter som er tilordnet Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter, samsvarer med det som vanligvis regnes å være Forskningsrådets strategiske ansvar for instituttsektoren.
Instituttsektoren, slik den defineres i FoU-statistikken, består av institutter som har FoU som kjerneaktivitet, virksomheter med andre formål enn FoU, men der FoU-aktiviteten kan være av et betydelig omfang, og enheter der FoU-omfanget bare utgjør en mindre del av den samlede virksomheten. Flesteparten av instituttene som har FoU som kjerneaktivitet, er tilordnet «Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter» og får basisbevilgning fra Forskningsrådet, de øvrige får driftsbevilgning direkte fra overordnet departement.
Pr. i dag er i alt 43 institutter institutter tilordnet retningslinjene og får basisbevilgning fra Forskningsrådet. Institutter, som ikke er tilordnet retningslinjene, er bl.a. følgende: Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet, NIFES, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Simula, SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Papir- og fiberinstituttet, Treteknisk institutt, Akvaplan Niva, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, Norges geologiske undersøkelse m.fl.
Simula er et 100-prosent statlig eid aksjeselskap som ikke er tilordnet de statlige retningslinjene for basisfinansiering. Selskapet får driftstilskudd fra Forskningsrådet basert på bevilgninger over budsjettene til Kunnskaps-, Nærings- og fiskeri-, og Samferdselsdepartementet. Det kan opplyses om at det generelle driftstilskuddet fra Forskningsrådet i 2016 var på 53 mill. kroner. I tillegg får SIMULA til sammen 15,3 mill. kroner til forskerskole og til et spesielt samarbeidsprosjekt med Universitetet i Oslo og University of California. Det generelle tilskuddet fra Forskningsrådet tilsvarer 33 prosent av instituttets totale omsetning. Til sammenligning utgjør basisbevilgningen til forskningsinstituttene som er tilordnet de statlige retningslinjene for basisfinansiering, 10,4 prosent av instituttenes totale omsetning, varierende fra 7,3 prosent for de teknisk-industrielle instituttene til 14,6 prosent for primærinstituttene.
Simula har et sterkt fokus på grunnleggende forskning. Forskningsrådet er enig med spørreren om at Simula representerer et fagfelt, IKT, som det er et stort behov for å utdanne kandidater innenfor. Den nylig gjennomførte evalueringen av instituttet viser at Simula har gjennomgående høy kvalitet på forskningen. Samtidig er det grunn til å peke på at Simula har et sterkt fokus på grunnleggende forskning til forskjell fra de øvrige forskningsinstituttene som har et sterkere fokus på anvendt
forskning. I Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet (Strukturmeldingen) pekes det på at forskningsinstituttene er tematisk spesialiserte og har et tett samarbeid med næringsliv, samfunnsliv og offentlig sektor. Instituttene kan derfor «tilby doktorgradskandidatene erfaring fra tverrfaglig og prosjektorientert forskning som er relevant for næringsliv og offentlig sektor». Forskningsrådets prioritering av anvendte institutter ved tildeling av stipendiatstillinger er i samsvar med regjeringens påpekning i strukturmeldingen. Det ville på mange måter vært mer ulogisk å ta med Simula og ikke de øvrige instituttene utenfor retningslinjene (Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet m.fl.) i tildelingen.
Ved Divisjonsstyrets behandling av saken ble det også vist til at Simula bidrar på en særdeles god måte med sin kompetanse og kapasitet i forskerrekrutteringen. Årsberetningen for 2016 forteller om 24 post doc, 35 ph.d-studenter og 20 eksterne ph.d-studenter knyttet til instituttet i 2016. Simula driver også sin egen forskerskole.»