Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1284 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 14.06.2017
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 21.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvor står saken og hva skal til for å få en løsning til beste for utøverne?

Begrunnelse

Det er i dag mulig for individuelle idrettsutøvere å spare økonomiske bidrag/midler i et utøverfond i regi av sitt særforbund. Denne ordningen gjelder ikke for lagidretter
I forbindelse med forhandlinger mellom NISO og NHO Idrett våren 2014, kom partene til enighet om å rette en felles henvendelse til Norges Idrettsforbund for å gjøre utøverfond tilgjengelig også for utøvere fra lagidretter. NISO sendte en anmodning til Skatt Midt-Norge i juni 2015, vedrørende utøverfond for lagidrettsutøvere. Om lag ett år senere, i mai 2016, fikk NISO opplyst at en rapport vedrørende idrettsfond var oversendt fra Skatt Midt-Norge til Finansdepartementet. Det har gått mye tid på å få avklart et særs viktig anliggende for utøvere i lagidretter. Det er snakk om en viktig sak da formålet med ordningen er å sikre utjevning av inntekt mellom perioden som aktiv idrettsutøver og en ny yrkeskarriere. Tiden er moden for å få en avklaring fra finansdepartementet i denne saken.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet ba i 2014 Skatteetaten om å foreta en gjennomgang av hvordan idrettsfondsordningen fungerer og å gi forslag til områder som bør reguleres bedre.
Evalueringsrapporten forelå i mai 2016. For å følge opp evalueringen ga Finansdepartementet i februar i år Skattedirektoratet i oppdrag å utarbeide utkast til høringsnotat om forslag til endringer av regelverket for idrettsfondsordningen.
Skattedirektoratets utkast til høringsnotat om eventuelle endringer i ordningen skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av oktober 2017. Jeg vil avvente direktoratets vurderinger og anbefalinger før jeg tar stilling til om ordningen bør utvides eller endres på annen måte. En eventuell utvidelse av ordningen til å gjelde lagidrettsutøvere vil for øvrig ha budsjettmessige konsekvenser og må derfor vurderes i forbindelse med et budsjettopplegg.