Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1287 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 14.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Hvor mange og hvilke lensmannskontor som blir igjen etter politireformen vil få beholde egen lensmann, vil denne lensmannen fremdeles ha samme myndighet og oppgaver som før reformen, og hvilke fullmakter har en politikontakt i forhold til dagens lensmann?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte politiets lokale tjenestestedsstruktur 24. mai 2017, etter klagebehandlingen av Politidirektoratets avgjørelser av 13. januar 2017.
Politidirektoratet opplyser at politidistriktene nå utarbeider lokale implementeringsplaner for overgang til ny tjenestestedsstruktur. Det pågår nå en omfattende organisasjonsgjennomgang i politiet, og det skal tilsettes og innplasseres personell i de ulike stillingene i etaten. Arbeidstakerorganisasjonene vil medvirke i dette arbeidet i tråd med hovedavtalens bestemmelser.
De nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene vil bli ledet av henholdsvis lensmenn og politistasjonssjefer. De fleste lensmanns- og politistasjonsdistrikter vil ha flere tjenestesteder, i form av lensmannskontor og politistasjoner. Den nevnte organisasjonsgjennomgangen vil avklare hvor mange av disse tjenestestedene som vil ledes av en lensmann.
De oppgaver og den myndighet som ligger til lensmannen som leder av et lensmannsdistrikt, er i utgangspunktet uendret etter beslutning om ny tjenestestedsstruktur. I de tilfeller der lensmannskontoret ledes av en lensmann som ikke selv er leder av lensmannsdistriktet, vil oppgaver og myndighet delegeres av lederen for lensmannsdistriktet på ordinær måte.
Jeg minner samtidig om at det kan bli endringer i lensmennenes og politistasjons-sjefenes oppgaveportefølje som følge av Lovvedtak 64 (2016-2017), jf. Innst. 200 L (2016-2017) og Prop. 33 L (2016-2017) om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet). Lovvedtaket åpner for at én namsmann kan være namsmann for flere lensmanns- og politistasjonsdistrikter.
Etableringen av politikontakter er en viktig del av Nærpolitireformen. Ordningen skal være med på å sikre at det forebyggende arbeidet løftes opp, gis prioritet og sikres kontinuerlig oppfølging. Politikontakten skal være lensmanns- eller politistasjonsdistriktets faste kontaktledd med kommunen, og rollen må få anledning til å utvikles i et samspill mellom kommunene og det lokale politiet. Gjensidige avtaler og forpliktelser mellom det lokale politiet og kommunene vil i hovedsak avklares gjennom politiråd og SLT-arbeidet (Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Lederen for lensmanns- eller politistasjonsdistriktet vil avgjøre hvilke fullmakter politikontakten får.