Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1291 (2016-2017)
Innlevert: 14.06.2017
Sendt: 15.06.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 26.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Jeg viser til anmodningsvedtak nr. 309 i statsbudsjettet for 2017, der Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for å sikre at alle som importerer biler til landet, også privatimport, omfattes av de lovpålagte returordningene og bidrar til finansieringen av disse.
Kan jeg be finansministeren redegjøre for hvordan vedtaket er fulgt opp, når det kan forventes et forslag til en slik ordning, og om endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 som beskrevet i begrunnelsen kan være løsningen?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017,anmodningsvedtak nr. 309, der Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for å sikre at alle som importerer biler til landet, omfattes av de lovpålagte returordningene og bidrar til finansieringen av disse. Regjeringen har fra 1. juni 2017 satt i kraft nye regler for import av kjøretøy fra USA, Canada og annet EØS-land, som åpner for ytterligere privatimport av biler. Norge er gjennom EUs ELV-direktiv forpliktet til å ha et retursystem for biler. Kravet er at minst 95 % skal gjenvinnes. Autoretur AS er landets eneste godkjente retursystem for biler, og eid av norske bilimportører. Ordningen finansieres av et miljøgebyr som betales ved førstegangsregistrering av et kjøretøy i Norge. Autoretur krever inn miljøgebyret fra bilimportørene, men det er ingen som har ansvar for innkreving av miljøgebyr fra privatimporterte biler (20.-30.000 i året). Det utgjør et potensielt miljøproblem. Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) har tidligere vært ansvarlig for innkreving av miljøgebyret fra privatimportørene. Skatteetaten som overtok ansvaret fra TAD var ansvarlig for innkreving av miljøgebyret frem til juli i år, men har frasagt seg oppgaven. Miljødirektoratet har foreslått en løsning der "Forskrift om bruk av kjøretøy" gis et tillegg til dagens § 2-5 g) som sier at: bevis for medlemskap i godkjent returselskap for kasserte kjøretøy, jfr. avfallsforskriften kap. 4, § 4.6. Miljødirektoratet har også tilbudt seg å bistå i arbeidet med dette, og understreker i brev til Miljødepartementet av 21.01.2016 at uten en slik endring av regelverket ser de at det kan bli problemer med å sikre en god ordning for gjenvinning av kasserte kjøretøy og overholde Norges forpliktelser ihht. EØS-regelverket. Jeg etterlyser at regjeringen følger opp anmodningsvedtak nr. 309 og utreder en ordning for å sikre at alle som importerer biler til landet, omfattes av de lovpålagte returordningene og bidrar til finansieringen av disse, gjerne i tråd med Miljødirektoratets forslag.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Vi er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha et retursystem for biler. Det følger av avfallsforskriften at kjøretøy som produseres eller importeres må være tilknyttet et slikt system. For å oppfylle dette kravet har alle de store bilimportørene etablert returselskapet Autoretur AS. Returordningen finansieres ved et gebyr som betales ved førstegangsregistrering av kjøretøyet. Autoretur AS har ikke tilgang til informasjon om parallell- og privatimportører. Enkelte kjøretøy kan derfor falle utenfor ordningen. Det er usikkert hvor mange dette er.
Jeg arbeider nå for å få på plass en løsning som sikrer at alle biler omfattes av returordningen og bidrar til finansieringen av den. Jeg viser også i den forbindelse til anmodningsvedtak nr. 309 der Stortinget ber regjeringen om å utrede en ordning for å sikre dette. Jeg vil komme tilbake til Stortinget for redegjøre nærmere om dette når saken er utredet.