Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1292 (2016-2017)
Innlevert: 14.06.2017
Sendt: 15.06.2017
Besvart: 22.06.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan har regjeringen fulgt opp Stortingets klare ønske om å styrke den veterinære beredskapen på Svalbard?

Begrunnelse

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) gjelder på Svalbard. Et viktig verktøy for å sørge for god dyrevelferd er Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven). Denne loven gjelder ikke på Svalbard, men kan ved forskrift gjøres gjeldende på Svalbard. Det er sistnevnte lov som fastsetter det offentliges (kommunenes) plikt til å sørge for tilstrekkelig dekning av veterinærtjenester og til å organisere en klinisk veterinærvakt og som også bestemmer hvem som kan utføre visse former for medisinsk behandling på dyr.
Dette betyr at Svalbard ikke har en ordning for klinisk veterinærvakt slik man har i kommuner på fastlands-Norge. Det er nærmere 800 hunder på Svalbard i tillegg til andre smådyr. Deres velferd er i dag overlatt til tilfeldigheter. Vi har hatt veterinær i Longyearbyen siden 2013, men siden rammevilkårene er slik de er har hun i praksis ubetalt døgnvakt, noe som medfører en betydelig slitasje. Og ved ferier og sykdom vil veterinærtilbudet kunne falle bort.
Dyr på Svalbard må få rammevilkår for dyrevelferd som i Norge forøvrig. Da må dyreeiere også ha stabil og forutsigbar tilgang på veterinærtjenester, som bistår både med rådgivning og behandling.
Klinisk veterinærvakt på linje med fastlandet vil være en ressurs for Sysselmannen og Mattilsynet. Det kan for eksempel dreie seg om innsamling av mistenkt smittsomt materiale, håndtering av mistenkt smittede dyr og medikamentell immobilisering.
Stortinget har kommet med følgende merknader og uttalelser i Innst. 88 S (2016-2017):

Merknad fra utenriks- og forskningskomiteen:
Komiteen viser til at Den norske veterinærforeningen i høringen påpekte behovet for å styrke dyrevelferden på Svalbard. Foreningen viste til at hovedutfordringen i dag er mangel på en stabil og forutsigbar tilgang på veterinærtjenester. Komiteen ber regjeringen vurdere om man kan finne en løsning på utfordringene knyttet til dyrevelferd og personalsituasjonen.
Uttalelse fra næringsforeningen:
Komiteen vil også understreke behovet for å styrke den veterinære beredskapen på Svalbard.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Som omtalt i grunngjevinga til spørsmålet, er det lov om dyrehelsepersonell som fastset det offentlege (kommunane) si plikt til å sjå til at det er tilstrekkeleg tilgang på veterinærtenester og til å organisere ei klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid. Departementet har sett i gang ein gjennomgang av lov om dyrehelsepersonell. I den samanhengen vil det òg bli vurdert om - og i tilfelle i kva grad - lova bør bli gjort gjeldande på Svalbard.
Eg vil elles opplyse om at til tross for at dyrehelsepersonellova i dag ikkje gjeld på Svalbard, har departementet gjennom fleire år ytt eit tilskott til veterinærdekning på Svalbard. Etter søknad frå Svalbard Vet AS har selskapet i 2017 fått eit tilskott på 220.000 kroner over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett. Eg legg opp til å vidareføre dette tilskottet som har medverka til at det dei siste åra har vore stabil veterinærbemanning på Svalbard.