Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En familie har kommunal barnehageplass, men søker til en privat fordi det passer bedre. De får tildelt plass og sier opp den kommunale plassen. Så viser det seg at den private barnehagen ikke har ledig plass likevel og familien står uten tilbud. Mor må bli hjemme fra arbeid med påfølgende store økonomiske tap. Verken kommunen eller den private barnehagen ser ut til å ha eller ta ansvar.
Er dette et lov-tomt rom og har ikke kommunen uansett ansvar for å sikre barnet plass?

Begrunnelse

Slik denne saken ser ut til å være, bør det også utredes om det må etableres økonomisk ansvar knyttet til slike feil som får store økonomiske konsekvenser for innbyggeres privatøkonomi.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Retten til barnehageplass er regulert i barnehageloven § 12 a. Det framgår av denne bestemmelsen at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Stortinget har nylig vedtatt at også barn født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.
Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen barnet er bosatt. Retten forutsetter at barnets foreldre eller foresatte har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen. Dersom foreldrene ikke søker eller takker nei til plass på det tidspunktet barnet har rett til plass, vil barnet etter søknad ha rett til plass ved neste barnehageopptak.
Det framgår av barnehageloven § 12 a at søknadsfristen til opptaket fastsettes av kommunen. Barnehageloven § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage regulerer nærmere hvordan opptaket skal skje.
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som barnehagemyndighet. Det betyr at fylkesmannen blant annet fører tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å innfri retten til barnehageplass. Fylkesmannens sanksjonsmuligheter overfor kommunen er regulert i kommuneloven kapittel 10 A. Etter kommuneloven § 60 d kan fylkesmannen gi pålegg til kommunen om å rette forhold som er i strid med de bestemmelsene som fylkesmannen fører tilsyn med.
Hvis en privat barnehage velger å tilby barnet plass i barnehagen, og foreldrene aksepterer dette tilbudet, vil barnehagen og foreldrene ha inngått en bindende avtale. Den private barnehagen vil dermed ha plikt til å tilby barnet plass i samsvar med avtalen som er inngått.
Jeg mener ikke at det er hensiktsmessig å innføre spesielle regler i barnehageloven om økonomisk ansvar som følge av eventuelle feil fra kommunens eller en privat barnehages side. Dersom det skulle oppstå situasjoner der noen lider et økonomisk tap som følge av slike feil, vil de alminnelige erstatningsrettslige reglene regulere forholdet.