Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2016-2017)
Innlevert: 15.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Dokument nr. 15:463 (2016-2017) svarer kunnskapsministeren: I tillegg vurderer derfor departementet løsninger som kan ivareta elevene som berøres av saken på kort sikt.» Henvendelse fra samme elev som fikk medhold i nemnda viser at på tross av gode karakterer i alle andre fag, gis ikke vitnemål pga. manglende 2. fremmedspråk. Det kan ikke aksepteres at elever med dysleksi hindres i videreutdanning av diskriminerende regler.
Hva gjør statsrådene slik at disse elevene nå får vitnemål?

Begrunnelse

Dette er oppfølging av skriftlig spørsmål

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67542

I svaret sier Kunnskapsministeren at:

"Departementet har startet arbeidet med å få på plass et nytt regelverk som balanserer disse hensynene på en best mulig måte. Det er viktig at et nytt regelverk er godt og ikke gir utilsiktede effekter, og det kan derfor være vanskelig å få dette på plass i løpet av kort tid.

I tillegg vurderer derfor departementet løsninger som kan ivareta elevene som berøres av saken på kort sikt. Jeg vil om kort tid konkludere i dette spørsmålet og sørge for at elevene det gjelder får god informasjon."

Saken gjelder elever med dysleksi, men som vil klare seg godt både i arbeid og videre utdanning hvis ikke stivbeinte regler sparker beina unna mulighetene.
Det er regelverket og ikke elevens evner og muligheter som gjør at de havner i statistikk for frafall og at de ikke kommer videre i utdanning.
Jeg finner det umulig å akseptere at regelverket skal stå i vegen for at disse elevene ikke får vitnemål og mulighet til å utdanne seg videre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elever i videregående som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker har siden april kunnet søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen i 2. fremmedspråk. Elevene som får innvilget et slikt fritak får et gyldig vitnemål fra videregående og kan søke opptak til høyere utdanning basert på dette vitnemålet.
Vilkåret for å få innvilget fritak er at det kan vises at eleven er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.
Fritaksordningen er en midlertidig ordning som vi har etablert for umiddelbart å sikre at regelverket ikke virker diskriminerende for elevgruppen. Ordningen gjelder for alle som går i videregående nå, og vil gjelde inntil en mer permanent forskriftsendring er på plass. Jeg har satt Utdanningsdirektoratet i gang med å utrede hvordan forskriftskravet om 2. fremmedspråk bør endres. Planen er å sende forslag til forskriftsendring på høring til våren slik at nye regler kan tre i kraft til skoleåret 2018/2019.