Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1304 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 16.06.2017
Besvart: 27.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva synes statsråden om situasjonen for "pilotsykehuset" Sykehuset Innlandet der Helse Sør-Øst har valgt et røntgensystem som er fullt av feil og mangler og hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å rette opp forholdene og sørge for trygghet for pasientene og sikrere arbeidsforhold for de ansatte i Sykehuset Innlandet?

Begrunnelse

Helse Sør Øst inngikk avtale med Carestream Health om å levere røntgendatasystemer på alle de 35 sykehusene innen utgangen av 2016. Sykehuset Innlandet ble valgt som pilotsykehus og skulle være de første brukerne av systemet.
Etter testing gjennom flere år er det blitt avdekket en rekke feil. Det har ikke manglet på advarsler fra de ansatte, men likevel ble prosjektet igangsatt høsten 2016. Resultatet er at systemet ikke er til å stole på. Røntgenbilder har fulgt feil pasient og bilder fra gammelt arkiv er ikke tilgjengelig i nytt system pga. feil i bildeoverføringen. Ikke minst gjelder dette mammografiscreening der mange hundre bilder fra 2013 og 2015 ligger skjult for legene.
Dette er svært alvorlig og kan i verste fall gå ut over pasientenes liv og helse.
Så langt er det kun SI som har innført systemet siden de andre sykehusene har nektet innføring.
De andre helseforetakene har valgt andre system, men det var altså Carestream som vant anbudet for Helse Sør-Øst.
Fra media er vi også kjent med andre saker knyttet til digitale prosjekter i Helse Sør-Øst som gjør at man må stille spørsmål ved om den digitale kompetansen er tilfredsstillende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har informert Helse- og omsorgsdepartementet om at regionalt radiologiprosjekt i Helse Sør-Øst ble startet våren 2013. Prosjektets mål er å innføre et felles radiologisystem for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette vil understøtte deling av bilder og annen informasjon mellom helseforetakene, og også bidra til standardisering og derved reduksjon i uønsket variasjon. For pasientene betyr dette at informasjon vil være tilgjengelig på tvers av helseforetak og at man slipper å ta samme undersøkelse flere ganger.
Radiologisystemer består av to deler: et system for billedlagring og behandling (PACS) og et system for radiologisk informasjonshåndtering (RIS). Forut for prosjektets start ble det gjennomført et anskaffelsesprosjekt med bred involvering fra helseforetakene i regionen, og som resulterte i at det ble inngått en regional avtale om kjøp av nytt radiologisystem. Dette arbeidet ble gjennomført i henhold til de krav lover og forskrifter stiller til slike anskaffelser. Systemet som ble valgt, fra leverandøren Carestream, har lenge vært i bruk ved Vestre Viken HF. Carestream er en internasjonal leverandør med flere anerkjente sykehus i verden blant sine kunder.
Både Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF hadde sterkt behov for ny radiologiløsning. Sykehuset Innlandet HF ble valgt som første helseforetak for den nye løsningen, og det ble planlagt at Akershus universitetssykehus HF skulle være det neste helseforetaket som tok løsningen i bruk.
Helse Sør-Øst RHF har opplyst at pilotering av løsningen på Sykehuset Innlandet HF har vist seg langt mer krevende enn ventet. Dette knytter seg både til feil i løsningen, tilpasning av løsningen til organisasjonen og feil i overføring av bilder fra eksisterende system. De fleste av utfordringene i prosjektet har knyttet seg til etableringen av den administrative (RIS) delen av løsningen. Dette er den delen av systemet som i størst grad skreddersys for hver enkelt installasjon for å understøtte lokalt tilpassede arbeidsprosesser, slik som timebestilling og arbeidslister, logistikk og planlegging, billedbeskrivelser, virksomhetsstyring og rapportering, koding for aktivitetsrapportering og økonomi osv. Her er det avdekket feil, både i løsningen som sådan, men ikke minst i måten løsningen fungerer sammen med andre systemer som benyttes ved Sykehuset Innlandet HF.
Det har også vært feil knyttet til tilgang til bilder som er tatt tidligere. Når et nytt radiologisystem tas i bruk, så må gamle data og bilder flyttes over i den nye løsningen, såkalt migrering. Dette arbeidet er omfattende og tar lang tid, typisk flere måneder. De feil som har vært rapportert knyttet til manglende bilder etter oppstart av ny løsning skyldes ifølge Helse Sør-Øst RHF i all hovedsak at dårlig datakvalitet i den gamle løsningen har medført feil i migreringen.
Akershus universitetssykehus HF skulle være sykehus nummer to i innføringen av regional radiologiløsning i Helse Sør-Øst. Driftssituasjonen for radiologiløsningen på Akershus universitetssykehus HF har vært tiltakende krevende også etter 2013, og dette er særlig knyttet til PACS-delen av deres løsning. Ut fra dette besluttet man derfor høsten 2016 å bytte ut PACS ved Akershus universitetssykehus HF med regional PACS-løsning fra Carestream. Samtidig ble det besluttet at man skulle beholde den gamle RIS-løsningen fra annen leverandør (Siemens). Den regionale PACS-løsningen fra Carestram ble vellykket satt i drift primo juni i år, og Akershus universitetssykehus HF rapporterer ifølge Helse Sør-Øst RHF om et velfungerende system med god ytelse og uten alvorlige feil. Således er systemet fra Carestream nå i drift ved Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til Sykehuset Innlandet HF.
Innføring av nye IKT-løsninger i sykehusene griper inn i behandlingshverdagen og innebærer integrering mot mange andre løsninger som er i bruk. Dette gjør arbeidet svært krevende. Planer for en eventuell videre innføring av regional radiologiløsning er ifølge Helse Sør-Øst RHF ikke besluttet. Det er nå første prioritet å forbedre løsningen ved Sykehuset Innlandet HF, slik at denne har en tilfredsstillende kvalitet og ivaretar god pasientsikkerhet. Plan for videre innføring vil bli bygget på de erfaringer man har fått fra Sykehuset Innlandet HF, men også fra Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.
Avslutningsvis vil jeg nevne at Helse Sør-Øst RHF har til hensikt å gå gjennom prosjektene i sitt regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi - Digital fornying. De vil da vurdere tidsplaner og ressursbruk for å sikre at den samlede IKT-porteføljen kan gjennomføres og realiseres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er viktig at regionen lykkes med å etablere felles løsninger på tvers av helseforetakene som støtter opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp, men samtidig gjøre prioriteringer for å sikre et akseptabelt risikonivå på IKT-utviklingen.