Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1305 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I hvilke situasjoner vil en pensjonist få tilsendt "pensjonsslippen"?

Begrunnelse

Statsråden har flere ganger svart at pensjonister vil få tilsendt skriftlig informasjon pr post når det skjer endringer i utbetalingene. Endringer, som økt pensjon etter pensjonsoppgjøret eller endringer som følge av nytt skattekort, er unntatt. Det betyr at selve utbetalingsslippen ikke lenger er å anse som "viktig informasjon" og at endringer som følge av justering av pensjonens størrelse og skatt heller ikke kvalifiserer til å få utbetalingsinformasjon tilsendt i papir.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten vil alltid sende brev til pensjonisten dersom ytelsen endrer seg utover reguleringer og satsendringer og vil fortsatt sende årsoppgaven til brukerne.
Har brukerne reservert seg mot digital post, vil de få årsoppgaven og slike meldinger om endringer i posten. Reservasjonsretten omfatter det vi kaller viktige meldinger, jfr. Forvaltningsforskriftens § 9. Viktige meldinger er da enkeltvedtak, forhåndsvarsler etter forvaltningslovens § 16, andre meldinger som har betydning for vedkommendes rettsstilling og for behandling av saker, og meldinger som det av andre grunner er av særlig betydning å sikre at vedkommende mottar.
Månedlige utbetalingsmeldinger, "pensjonsslippen", anses derimot ikke å være en viktig melding som krever at meldingen sendes som post.
Ved å bruke tjenesten Ditt NAV på nav.no kan alle pensjonister og uføretrygdede finne utbetalingsinformasjon og få en oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger. De som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, kan henvende seg til NAV kontaktsenter og få disse utbetalingsopplysningene lest opp.
I enkelte tilfeller kan brukeren be om utskrift av utbetalingsmeldingen. Veilederen ved Nav kontaktsenter vil sammen med den som ringer vurdere om det er behov for en utskrift i det enkelte tilfelle. Slike behov vil for eksempel være om brukeren har behov for dokumentasjon til en lånesøknad eller for å klage ved mulig feilutbetaling.
Jeg har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å opptre smidig overfor de som henvender seg til NAV kontaktsenter. Dette har Arbeids- og velferdsdirektøren forsikret meg om at de vil være.
Departementet vil følge opp dette i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.