Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1307 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): På hvilken måte vil statsråden ta grep om den alvorlige utviklingen med voldelige ungdomsgjenger i Oslo, og hvordan vil statsråden sikre at Oslo-politiet klarer å følge opp problemet og etterforske disse sakene?

Begrunnelse

Uprovosert vold mot ungdommer begått av ungdomsgjenger er egnet til å skape stor utrygghet. Oslo-politiet slår nå alarm om voldelige ungdomsgjenger i Oslo. Flere medier har i det siste fortalt om at det er økende tendens til brutal vold blant ulike ungdomsgrupperinger i Oslo. Nylig ble en ung gutt på 15 år utsatt for alvorlig uprovosert vold fra en ungdomsgjeng på 20 personer på Huk i Bygdøy. Politiet forteller at de har mange alvorlige saker liggende, men ikke nok ressurser til å løse sakene raskt nok. Det er viktig å finne ut om årsaken er ressursmangel eller et spørsmål om prioritering av ressursene. Målet må uansett være at politiet i større grad både klarer å forebygge slik vold, og at voldsepisoder blir etterforsket og løst.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg ser alvorlig på utfordringene knyttet til vold i ungdomsmiljøer.
Ungdomskriminalitet er et prioritert område både i det forebyggende arbeidet og i arbeidet med straffesaker. Det er videre gitt særskilt prioritering av voldssaker. Disse prioriteringene fremkommer av Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet og Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv. Regjeringen har videre gjennom organisatoriske tiltak og økte ressurser lagt til rette for at politiet er bedre rustet til å møte utfordringen med voldelige ungdomsgjenger.
Den typen utfordringer som er gjenstand for spørsmålet, må møtes på politidistriktsnivå gjennom operative tiltak. Det er politimesterens ansvar å treffe adekvate tiltak og sørge for nødvendig ressursallokering. Politiet må i sin tilnærming til utfordringene involvere andre aktører på forebyggingssiden. For kort tid tilbake besøkte jeg Stovner politistasjon i Oslo sammen med statsministeren. Der fikk vi orientering om hvordan politiet vurderer situasjonen og hvordan de møter utfordringene. Politimesteren forsikret om at de tar dette arbeidet svært alvorlig.
Oslo politidistrikt opplyser at de er i gang med å oppbemanne på tildelte stillinger for 2017, og at de i juni skal tilsette ca. 100 politibetjenter.
Oslo politidistrikt har for første gang på flere år en jevn økning i voldssaker der gjerningspersonen er under 18 år. De mener også å se en tendens med flere masseslagsmål. Politiet understreker at man ikke her har med de faste gjeng-strukturene å gjøre, men heller ulike ungdomsgrupper/miljøer bestående av ungdom bosatt i Oslo.
Alvorlig vold der unge er involvert, både som offer og gjerningsperson, er høyt prioritert i Oslo politidistrikt. Det er etablert et meget godt samarbeid om kriminalitetsforebygging med Oslo kommune gjennom politiråd og SLT (SaLTo-samarbeidet), som omfatter alle politistasjoner og bydeler. Fra politiets side handler innsatsen både om forebygging, etterretning, etterforsking og synlig og tilstedeværende politipatruljer. Politimesteren i Oslo opplyser at man vil følge opp de iverksatte tiltakene, med hensyn til om de er tilstrekkelige.
Gjennom flere besøk ved Oslo politidistrikt er jeg kjent med politiets innsats mot ungdomsmiljøene. Jeg er tilfreds med de tiltak politimesteren i Oslo har iverksatt, og jeg har tillit til at han gjør de nødvendige prioriteringene.
På bakgrunn av de vurderingene jeg fikk under besøket på Stovner, og de forholdene jeg har trukket opp i min gjennomgang, ser jeg ikke i dag behov for å iverksette andre tiltak enn det som allerede gjøres, eller er under implementering i Oslo politidistrikt.
Jeg vil imidlertid i fortsettelsen holde kontakten med politiet for å forsikre meg om at problemet med vold i ungdomsmiljøer ikke får fotfeste.