Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1309 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 27.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gi en konkret vurdering kostnadsøkningen ved å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur, samt en vurdering av andre økonomiske og ikke-økonomiske forhold som er relevant i vurderingen av om disse tiltakene bør gjennomføres?

Begrunnelse

Et tverrpolitisk formannskap i Oppegård kommune har vedtatt en høringsuttalelse om beredskapssenteret på Taraldrud, hvor det kreves at alle skytebaner må bygges inn og helikoptervirksomheten flyttes til Rygge. Årsaken er forventede støyproblemer fra disse aktivitetene.
Ordfører Thomas Sjøvold (H) i Oppegård uttalte i sakens anledning at:

«Når det går an å bygge innendørs alpinanlegg og langrennsløper, er det også mulig å bygge realistiske innendørs øvingsbaner. Dette vil bli en vinn-vinn-løsning, da politiet kan skyte så mye de vil innendørs.»

Østfold fylkeskommune har nettopp levert sin høringsuttalelse der de ønsker helikopteraktiviteten til Rygge. Jeg har også fått melding om at Søndre Nordstrand bydelsutvalg nylig skal ha behandlet saken og gjort tilsvarende vedtak.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg oppfatter at bakgrunnen for representantens spørsmål er forventet støy knyttet til skyte- og helikopteraktivitet på det planlagte beredskapssenteret. La meg derfor innledningsvis bemerke at tiltaket er planlagt iht. gjeldende nasjonale retningslinjer for håndtering av støy i arealplanlegging. Vi har nasjonale retningslinjer blant annet for å skape forutsigbarhet i planleggingen, og for å avklare grunnleggende hensyn som skal tas i store prosjekter. Disse hensynene er tatt i dette prosjektet, og det er lagt opp til både fysiske tiltak for støyskjerming og restriksjoner på politiets aktivitet. Det kommer som følge av dette bl.a. ikke støyømfintlig bebyggelse innenfor gul støysone iht. de nasjonale retningslinjene. Det samme ville ikke vært mulig å få til på Alna.
Det er viktig å få realisert et funksjonelt nasjonalt beredskapssenter så snart som mulig. Det vil styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet, og være et viktig og helt nødvendig ledd i arbeidet med å sikring av viktige objekt. Det vil derfor være meget uheldig dersom beredskapssenteret, i en sen fase av forberedelsene før gjennomføring, blir forsinket som følge av at det skal stilles strengere krav enn det som gjelder for etablering av skytebaner, helikopterbaser, flyplasser mv. ellers i landet. Vesentlige endringer av gjennomføringsplanen vil kunne bety at åpningen av senteret blir utsatt inntil flere år.
Slike endringer vil også kunne endre grunnleggende sider ved konseptet. Beredskaps-senteret skal sikre en raskest mulig og kvalitativt god respons fra politiet når en eller flere akutte og skarpe hendelser skjer. I en slik situasjon kan hvert minutt bety forskjellen på liv og død. Det erfarte vi 22. juli 2011, og det så vi i London sist pinse. [Stusser på foregående setning – dette er vel problemstillingen i svært mange situasjoner? Senest i Brüssel 20.6.17.] Derfor er samlokalisering og samtrening av de nasjonale beredskaps-ressursene så viktig. Kun da vil vi kunne mobilisere nødvendige og godt trente ressurser raskt og effektivt, hvilket vil være helt avgjørende hvis politiet må håndtere flere parallelle hendelser.
Jeg er usikker på hva representanten mener med å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge, og hvorfor det ev. skulle være ønskelig å ha dette et annet sted enn der helikoptrene er stasjonert og der all treningsaktiviteten skjer. Det er planlagt med tre hangarer, hvorav én hangar blir utstyrt for noe mer enn helt enkelt vedlikehold. Det er vurdert som viktig å ha egne fasiliteter for dette på senteret. Støy knyttet til vedlikehold er primært knyttet til testrutiner som kjøres etter om lag 800 timers bruk. Dette vil skje noen få ganger hvert år, vare i om lag 20 minutter hver gang og skje langt unna bebyggelse. Jeg kan ikke se at det vil gi vesentlige besparelser å legge vedlikeholdet til en annen base enn der helikoptrene er stasjonert, snarere er det grunn til å tro at det motsatte vil være tilfelle. En delt løsning vil også være krevende med tanke på objektsikringen av funksjonen politiets helikoptertjeneste.
Det er lagt opp til innendørs skytetrening ved senteret. I tillegg er det planlagt utendørs for skyting fra 50 meter, 100 meter og 200 meter. Skyting fra 100 meter og 200 meter vil skje på samme bane. Standplass på 100 meter er nedsenket ytterligere i terrenget, slik at det kan skytes på 100 meter og 200 meter samtidig. Det er ikke realistisk å bygge innendørs skytebane med simulering av lys- og værforhold som fullt ut dekker det behovet politiet har for realistisk utendørs trening. Slik trening krever særdeles høyt presisjonsnivå, og dersom det ikke trenes og øves riktig, kan det ende med tragiske utfall i en skarp situasjon. Merkostnadene ved etablering av innebygde skytebaner, som ikke har disse fasilitetene, og som således ikke kan erstatte behovet for utendørs skytetrening, kan grovt anslås til 300–500 mill. kroner. Det vil da være nødvendig å legge mye trening andre steder, med negative konsekvenser for responstid og responskvalitet, noe jeg vurderer som meget uheldig.
Jeg kan avslutningsvis forsikre representanten om at vi arbeider for å få støybildet så lavt som mulig, ikke minst av hensyn til barn, ungdom og andre som bor eller oppholder seg i nærheten, men også av hensyn til de som skal arbeide på senteret. Jeg mener det er skapt et misvisende bilde av støyen, som ikke reflekterer hvordan dette vil bli. Det jobbes nå systematisk med tiltak og løsninger som vil medføre at beregnede
støyverdier for skoler og barnehager trolig vil komme ned mot støygrensene i de kommunale retningslinjene, og således lavere enn det som er lagt til grunn i reguleringsplanen som er på høring.