Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Tusenvis at barn står i kø for psykisk helsehjelp. 3406 pasientavtaler for barn og unge i psykisk helsevern (BUP) i Helse Vest og Helse Sør Øst, brytes.
Hva slags strakstiltak vil helse- og omsorgsministeren sette i verk for å sikre barn i barne- og ungdomspsykiatrien forsvarlig helsetilbud?

Begrunnelse

Viser til offentliggjøringen av tidlegare sykehus-interne måleindikatorer "passert tentativ frist", som avslører at 3406 pasientavtaler for barn og unge i psykisk helsevern (BUP) i Helse Vest og Helse Sør Øst, brytes. Barn og ungdom som trenger helsehjelp er satt i en kø internt inne i sykehusene, ingen vet hva de er forsinket til.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg takker for spørsmålet fra representanten Toppe. God intern organisering og gode rutiner i tjenesten er en forutsetning både for en god tjeneste og for gode data som kan beskrive utviklingen.
Indikatoren «passert planlagt tid» måler antall og andel pasientavtaler som er forsinket i forhold til planlagt time – både nyhenviste og pasienter som er i et forløp. Tallene, som ble publisert nasjonalt for første gang 15. juni 2017, viser at for alle fagområder samlet skjer om lag ni av ti planlagte pasientkontakter til planlagt tid.
Tallene gir oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Det viktigste er likevel at sykehus bruker resultatene til å bli enda bedre. For å sikre gode og helhetlige pasientforløp og forutsigbarhet for pasientene, er det nødvendig med god og langsiktig planlegging. Tallene viser at det er til dels store variasjoner mellom sykehus og fagområder. Helseregionene har i 2017 fått i oppdrag å bruke kunnskap om resultater fra bl.a. denne indikatoren til å redusere variasjoner. Sykehus som har jobbet med dette over tid har gode resultater.
På bakgrunn av spørsmålet har jeg innhentet redegjørelser fra Helse Vest og fra Helse Sør-Øst.
De to regionale helseforetakene viser til flere årsaker til de høye registreringene for forsinkelser i forhold til pasientavtaler. Blant annet vises det til ulik registreringspraksis mellom sykehusene. Begge regionale helseforetak mener at de registrerte tallene er for høye sammenholdt med den faktiske situasjonen. Det opplyses videre at kapasitet og logistikkutfordringer kan spille en viss rolle, bl.a. ved at planlagte avtaler av og til må vike ved akutte henvendelser og hastehenvendelser. Begge regionale helseforetak peker på behov for å gjennomgå rutiner og sette inn tiltak for å bedre situasjonen.
De to regionale helseforetakene opplyser bl.a.:
"Helse Sør-Øst RHF ser av redegjørelsene at de rapporterte tallene for indikatoren «passert planlagt tid» på flere helseforetak/sykehus er høyere enn hva som er den reelle situasjonen. Innen psykisk helsevern barn og unge er andelen kontakter som ikke er korrekt avsluttet i det pasientadministrative systemet omlag 42 pst, mot om lag 12 pst innen andre fagområder. Dette indikerer at det er behov for en gjennomgang av rutiner og registreringspraksis for dette fagområdet, noe flere helseforetak selv påpeker i sine svar. Videre er noe av forklaringen til at andelen er høyere innen psykisk helsevern barn og unge knyttet til konvertering fra BUPdata til DIPS.
Registreringspraksisen synes også å variere mellom sykehusene. Helse Sør-Øst er i dialog med helseforetakene/sykehusene for å undersøke årsakene nærmere, og det arbeides med å få på plass brukerveiledninger og regionale prosedyrer for ensartet og korrekt registrering og rapportering innenfor dette området, slik at tallene kan brukes som redskap for lokalt forbedringsarbeid..."
"Helse Vest har sett nærmere på hva som ligger bak tallene om utsettelser. Det er flere grunner for at timer er passert, og det ser ut som at det meste ikke handler om reelle forsinkelser, men om måter å registrere på. Helseforetakene har nå satt inn tiltak for å rette opp det med registrering.
En annen grunn til at timer er passert, er logistikkutfordringer. Man setter en tentativ time på ulike tester, legeundersøkelser, skoleobservasjon, der behandler umiddelbart ikke har en ledig time, og timene blir tildelt fortløpende. Dette handler om pasientflyt, og helseforetakene som har denne utfordringen legger nå opp til en omlegging av pasientflyten."
Jeg er ikke tilfreds med at det på dette området er uklarheter og feil mht. registreringene. Det er viktig at de regionale helseforetakene nå tar tak både i registreringspraksis og de faktiske forholdene rundt barn og unge som venter. Jeg har tatt opp dette med de regionale helseforetakene i oppfølgingsmøte og i møte med alle direktørene i helseforetakene.