Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden gjøre rede for utviklingen innen geriatriske tilbud ved norske sykehus etter Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan, og vil statsråden pålegge alle helseforetak sikre økte sengeressurser og geriatriske enheter ved alle større akuttsykehus og regionsykehus?

Begrunnelse

Viser til rapporten " Eldrehelseatlas for Norge" som viser til behov for økte sengeressurser og geriatriske enheter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Bedre tjenestetilbud til eldre er et viktig satsingsområde. Derfor har jeg startet arbeidet med reformen for eldre; "Leve hele livet". Målet er at de eldre beholder god helse lengre, og i større grad mestrer eget liv. Samtidig skal de ha trygghet for riktige helse- og sosialtjenester til rett tid. En viktig bakgrunn for reformen er at det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Eldrehelseatlaset fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering er et viktig bidrag til den samlede kunnskapen på dette området.
For å redusere unødvendig og uønsket variasjon i spesialisthelsetjenestetilbudet, fikk de regionale helseforetakene i 2017 oppdrag å fortsette arbeidet med å dokumentere og å følge opp påvist uberettiget variasjon i forbruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten.
Befolkningsutviklingen med økningen av antall eldre er lagt fram i Nasjonal helse- og sykehusplan. Med utgangspunkt i dagens forbruk av tjenester viser framskrivningene at vi står foran et økt behov for årsverk på ca. 30 % fram mot 2030, herunder et stort framskrevet behov for døgn- og dagbehandling for dem over 65 år. Dette gjør det nødvendig å utvikle helsetjenestene slik at de passer til behovene i en aldrende befolkning, også når det gjelder behov for døgnbehandling. Hvordan dette tilbudet skal innrettes, inkludert behovet for egne geriatriske enheter, må vurderes konkret for de enkelte sykehus i forbindelse med arbeidet med utviklingsplaner for helseforetakene.
Ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan var det enighet i komiteen jfr. Innst. 206 S (2015-2016) om at store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Dette kravet ble formidlet til de regionale helseforetakene i foretaksmøte 4. mai 2016.
I siste versjon av den årlige rapporten om leger i primær- og spesialisthelsetjenesten peker noen helseforetak på geriatri som en av spesialitetene det er vanskelig å rekruttere til og som bør ha stor strategisk oppmerksomhet fremover. Vurderingen er basert på sykehusenes behov for denne kompetansen, og at fremtidige behov må ivaretas. I det årlige oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har jeg formidlet at de særlig skal vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene.