Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1314 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 26.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Har justisministeren undersøkt moglegheitene for å byggje eit nytt fengsel i Oslo-området til erstatning for Oslo Fengsel slik soningsavtalen med Nederland kan seiast opp, og slik at soningskøane kan avviklast?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen ser fengselskapasiteten under ett. Det er gjennomført en kvalitetssikret konseptvalgutredning for fengselskapasiteten på Østlandet. Utredningen omfatter Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold i tillegg til Oslo. Ifølge KS1-rapporten er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke straffegjennomføringskapasitet på Østlandet gjennom en kombinasjon av nybygg og påbygg. KS1-rapporten er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.
Flere av Justis- og beredskapsdepartementets virksomheter i Oslo-området har behov for nye lokaler. Behovet for nye lokaler kan innebære store investeringsbehov i årene fremover. Det er derfor satt i gang en felles foranalyse av eiendomsbehov i Oslo-området hvor behovene ses i sammenheng.
Jeg vil minne om at avtalen med Nederland om leie av fengselskapasitet er et midlertidig tiltak som gjennomføres mens regjeringen bygger opp og vedlikeholder kapasitet i Norge. Kapasiteten i Nederland har bidratt til redusert soningskø, som var på om lag 1 200 dommer da regjeringen tok over. Videre har avtalen med Nederland bidratt til færre brudd på frister for overføring fra politiarrest til varetektplass i fengsel. Avtalen har også gjort det mulig å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av eldre og nedslitte fengsler i Norge.
Fremtiden til Oslo fengsel og ev. utbygging av fengselskapasitet i Oslo-området vil vurderes i oppfølgingen av nevnte KS1-rapport og foranalyse.