Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1315 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 23.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Torsdag 11. mai 2017 behandlet Stortinget to saker om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser ved fosterforeldres sykdom eller arbeidsledighet. Et enstemmig storting påla regjeringa snarest å innføre en overgangsordning som sikrer at fosterforeldre ikke taper økonomisk, fram til et nytt regelverk er på plass.
Hva har statsråden gjort for å sette Stortingets vedtak ut i livet, og når er overgangsordningen på plass?

Begrunnelse

Norsk Fosterhjemsforening sendte 2. juni 2017 et brev til departementet med samme spørsmål, fordi mange fosterforeldre har henvendt seg dit. Som stortingsrepresentanter får vi henvendelser om det samme, også fra dem i Rogaland hvis sak utløste de to representantforslagene. Samme sak ble nevnt som eksempel i stortingsdebatten. Undertegnede forutsetter at Nav følger med på stortingsdebatter om sitt virkeområde og utnytter mulighetene til å bruke skjønn. I den konkrete saken ble klage avslått 6. juni, med begrunnelse at ingen nye retningslinjer er på plass. En lyttende forvaltning kunne brukt skjønn og omgjort etter eget initiativ, evt. ventet med å behandle klagen inntil retningslinjene forelå, dersom det var nødvendig. Fosterforeldre forteller imidlertid til oss at de ved henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet har fått vite at overgangsordningen ikke vil tre i kraft før neste budsjett er vedtatt. Jeg viser i den forbindelse til at Stortingets vedtak sier "snarest". Over sju måneder etter Stortingets vedtak kan neppe kalles snarest. I mellomtida er det flere som risikerer å tape mye penger.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: En god fosterhjemsomsorg krever gode og forutsigbare rammer for fosterforeldre. Jeg er glad for oppmerksomheten fosterhjemsomsorgen har fått fra flere hold denne våren. Den grundige debatten på Stortinget har vært nyttig og nødvendig.
Mitt departement jobber nå med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra 11. mai. Som nevnt i mitt innlegg og i stortingsdebatten, krever oppfølgingen og gjennomføringen av vedtaket både regelverksendringer og økonomiske bevilgninger. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018. Vi tar sikte på at regelendringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018.
Det er som kjent nedsatt et offentlig utvalg som skal se nærmere på fosterforeldres rammevilkår, og skal blant annet vurdere om det er nødvendig med tydeliggjøring og/eller endringer i rettighetene knyttet til trygdeytelsene, blant annet ved sykdom, arbeidsledighet og uførhet. Gjennomgangen til det offentlige utvalget blir viktig, og jeg ser frem til utredningen når den foreligger ved utgangen av 2018.
Arbeids- og velferdsetaten skal i sin saksbehandling bruke det handlingsrommet som foreligger etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Regelendringer kan tidligst tre i kraft 1. januar 2018. Fosterforeldre skal få riktig og god informasjon om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter de har. Som nevnt i debatten i Stortinget foretar Arbeids- og velferdsdirektoratet en gjennomgang av rundskriv og informasjonsmateriell for å sikre enhetlig praksis og forbedret informasjon. Dette er noe Norsk Fosterhjemsforening også har vært opptatt av i sin dialog med departementet.