Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1324 (2016-2017)
Innlevert: 19.06.2017
Sendt: 20.06.2017
Besvart: 27.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Har SSBs direktør mottatt andre styringssignaler enn de som er omtalt i tildelingsbrevet til SSB, og kan finansministeren i så tilfelle opplyse om i hvilken form disse styringssignalene er gitt, og om de på noe punkt avviker fra tildelingsbrevet?

Begrunnelse

Det er uro knyttet til omorganiseringen av SSB, og arbeidslivets parter har ved gjentatte anledninger uttrykt bekymring for tallgrunnlaget for kommende lønnsoppgjør (TBU), senest i Klassekampen 16. juni. I et intervju med samme avis 17. juni uttaler SSBs direktør:

"Jeg oppfattet helt klart at jeg ble ansatt med det mandat å endre SSB. Det var behov for endring på dette området for det skjer så mye utenfor SSB, og de som ansatte meg visste at jeg ville være en endringsagent. Men hva og hvordan SSB skulle endre, lå ikke i kortene."

Det vil være nyttig for Stortinget å vite hvordan dette mandatet er gitt, og hva det inneholder.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Statistisk sentralbyrå (SSB) er administrativt underlagt Finansdepartementet, og Finansdepartementet har ansvaret for den løpende etatsstyringen av SSB. Stortinget har i statistikkloven fastlagt at SSB er en faglig uavhengig institusjon. Det fremgår av forarbeidene til loven at departementet dermed ikke kan instruere SSB når det gjelder forskning og statistikkfaglige spørsmål.
I tillegg til statistikkloven, gir Norges forpliktelser i det europeiske statistikksamarbeidet viktige føringer for forholdet mellom SSB som statistikkprodusent og myndighetene. Det er lagt stor vekt på statistikkbyråenes faglige uavhengighet i det europeiske regelverket for å sikre den nødvendige tillit til tall og analyser og til byråenes virksomhet og omdømme. Uavhengigheten er operasjonalisert på følgende måte i forordning (EF) nr. 223/2009, artikkel 2 nr. 1:

«a) «faglig uavhengighet»: statistikken skal utvikles, utarbeides og formidles på en uavhengig måte, særlig når det gjelder valg av teknikker, definisjoner, metoder og kilder som skal brukes, samt tidspunktene for og innholdet i alle former for formidling, uten noen form for press fra politiske grupperinger, interessegrupper, Unionens myndigheter eller nasjonale myndigheter.»

For alle statlige virksomheter utenom departementene (underliggende virksomheter) gjelder at fagdepartementet skal påse at politiske vedtak iverksettes av virksomheten, og at de driver effektivt og i tråd med budsjettføringene. Virksomheten skal, innenfor disponible ressursrammer, realisere de mål og nå de resultatkrav som departementet fastsetter. Virksomheten skal ha stor frihet til selv å velge hvordan målene realiseres. Denne friheten er særlig stor for etater der uavhengighet og oppgaver er beskrevet i egen lov.
Økonomiregelverket i staten krever at styringsdialogen mellom departementet og virksomheten skal være skriftlig, slik at Riksrevisjonen kan ettergå etatsstyringen.
I tillegg til budsjettproposisjonen og tildelingsbrev, skjer styringsdialogen på faste møter og møter etter behov og bygger på følgende hoveddokumenter:

- Instruks til Statistisk sentralbyrå
- SSBs halvårsrapport
- SSBs årsrapport, inkludert årsregnskapet og risikovurderinger
- Departementets referater fra rapportmøter
- SSBs strategi
- Instruks til styret i SSB

I tildelingsbrevet for 2017 understrekes det blant annet at SSB står overfor et omfattende moderniseringsbehov for å kunne oppfylle viktige strategiske mål og krav til kostnadseffektivitet, jf. også omtale i Prop. 1 S for Finansdepartementet (2016-2017). Behovet for effektivisering er også understreket i de faste møtene. Samtidig er det presisert at SSB må sikre at kvaliteten på leveranser til Stortinget og departementene ikke svekkes som følge av eventuelle omorganiseringer.
Administrerende direktørs mandat er også beskrevet i utlysningsteksten for stillingen, der det blant annet het:

«Aktuelle kandidater til stillingen må ha relevant høyere utdanning og bred ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet og evne til å lede og utvikle en stor organisasjon. [...] Det vil bli lagt vekt på vilje og evne til å utvikle og omstille organisasjonen.»

Før utlysingen inviterte departementet styret i SSB til å gi til kjenne sine overordnede synspunkter om krav til ny direktør i tråd med gjeldende styreinstruks. Behovet for omstilling ble understreket i styrets brev til departementet 30.1.2015, der det blant annet het:

«Som andre virksomheter står også Statistisk sentralbyrå etter styrets vurdering overfor mange utfordringer. Det samfunnet som Statistisk sentralbyrå selv skal beskrive i offisiell statistikk, er under store endringer demografisk, økonomisk og sosialt. En økende del av datafangsten til den offisielle statistikken kommer fra administrative registre og databaser. Det er viktig mål å redusere oppgavebyrden. Den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen mer generelt påvirker forutsetningene for datafangsten. Dette innebærer både muligheter og utfordringer for et nasjonalt statistikkbyrå. Samtidig er plattformene for deling av informasjon under sterk endring. Statistisk sentralbyrå har store ikt-utfordringer. Forholdene ovenfor stiller etter styrets vurdering Statistisk sentralbyrå overfor et betydelig omstillingsbehov i årene framover. Det er behov for å videreutvikle organisasjonen. Omstillingene skal håndteres samtidig som ressursbruken skal tilpasses myndighetenes prioriteringer og slik at kompetansen tilpasses en endret virksomhet.»

Krav til effektivisering, omstilling og utvikling av virksomheten stilles for øvrig til alle ledere av virksomheter under Finansdepartementet.