Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1329 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvordan vil statsråden ivareta Stortingets vedtak om å styrke kompetansen om trafikkunnskap og trafikksikkerhet i fornyelsen av kunnskapsløftet?

Begrunnelse

Regjeringen fremla i 2016 en stortingsmelding om trafikksikkerhet, jf. Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering. Her stadfestes Samferdselsdepartementets hovedansvar for trafikksikkerhet på veg, samtidig som det fremheves at også andre departementer, herunder Kunnskapsdepartementet, har ansvar for virkemidler med stor betydning for trafikksikkerheten.

Det vises til at barnehager og skoler skal drives slik at skader og ulykker forebygges. Trafikksikkerhet skal inngå i dette arbeidet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. I grunnskolen inneholder fagene kroppsøving og naturfag kompetansemål som er relevante for trafikksikkerhet.

I forbindelse med behandlingen av meldingen understreket en samlet Transport- og kommunikasjonskomite betydningen av trafikkopplæring i skolen, jf. Innst. 193 S (2016-2017)). Stortinget vedtok følgende: "Stortinget ber regjeringen styrke kompetansen om trafikkunnskap og trafikksikkerhet i barnehage og skole», jf. anmodningsvedtak 505.
Samferdselsdepartementet foreslår i brev av 23.5.2017 å overføre ansvaret for koordineringen av oppfølgingen av nevnte vedtak til Kunnskapsdepartementet som ansvarlig departementet for barnehage og skole.

Fornyelsen av kunnskapsløftet er nå i full gang. Høringen om ny overordet del om verdier og prinsipper er avsluttet. I følge Trygg Trafikk mangler Kunnskapsdepartementets forslag omtale av risikoforståelse, sikkerhet og sikkerhetskultur.

Det er derfor viktig å få avklart hvordan statsråden vil følge opp Stortingets vedtak om å styrke kompetansen om trafikkunnskap og trafikksikkerhet i fornyelsen av kunnskapsløftet generelt, og i ny overordet del om verdier og prinsipper spesielt.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Som representanten skriver, er fagfornyelsen i gang og alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes. Regjeringen har pekt på at læreplanene er overfylte og at de ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for dybdelæring. Et sentralt spørsmål er hvordan skolefagene kan forbedres slik at elevene utvikler større forståelse for fagene og sammenhengen mellom dem. Jeg er opptatt av at læreplanene må gi en tydelig prioritering og retning for lærernes arbeid med fagene.
Begrunnelsene og målene for fagfornyelsen er beskrevet i Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. En samlet Kirke-, utdannings- og forskningskomité ga sin tilslutning til at det er nødvendig med en opprydning i læreplanene, og at det er behov for færre og tydeligere mål.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en tilbakemelding om hvordan anmodningsvedtak nr. 505 (2016-2017) følges opp.