Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1332 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På hvilken måte mener statsråden at det er hensiktsmessig og korrekt at hun fatter detaljerte beslutninger om omorganiseringen av etableringen av en ny klagenemnd knyttet til LDO, og flyttingen av den nye klagenemda til Bergen, uten at de ansatte og deres fagforening blir involvert?

Begrunnelse

Som følge av Stortingets vedtak om ny Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) er fagforeningene og arbeidsgiver i de berørte virksomhetene i gang med å gjennomføre nødvendige forhandlinger for å gjennomføre vedtaket som blant annet innebærer etableringen av en ny klagenemnd som er besluttet lokalisert til Bergen. De ansatte som er omfattet av omstillingen arbeider i dag i Oslo. Omstillingen vil kunne medføre at enkelte ansattes arbeidsoppgaver blir flyttet til Bergen. Et sentralt tema for de ansatte er nødvendigvis hva en slik flytting innebærer for den enkelte og deres familier.
Det er viktig for alle involverte at denne omstillingsprosessen gjennomføres slik at alle berørte blir ivaretatt. Statens ansatte har gjennom sitt avtaleverk rett til medbestemmelse gjennom sine tjenestemannsorganisasjoner i slike prosesser. Blant annet er organisasjonskart forhandlingsgjenstand. Samtidig avgrenser det samme avtaleverket forhandlingsrettighetene mot politiske beslutninger.
Etableringen av ny nemnd innebærer opprettelse av en ny organisasjon med en estimert bemanning på 7-18 medarbeidere. Organisasjonskartet skal beskrive forholdet mellom disse og deres ansvar og oppgaver. Det forutsetter altså detaljert kunnskap om disse forholdene for å mene noe hensiktsmessig om organiseringen av dem.
I møte med BLD blir de tillitsvalgte opplyst om at det er forventet at organisasjonskartet for den nye virksomheten blir besluttet politisk. De tillitsvalgte oppfatter dette som obstruksjon av partssamarbeidet og som en utidig innblanding i partsforholdet. Det er rimelig å anta at i også denne saken er det de som har skoen på som vet best hvor den trykker.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Som følge av Stortingets vedtak om ny Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven), skal det etableres et sekretariat for en ny diskrimineringsnemnd i Bergen. Håndhevingsoppgaver som i dag ligger til LDO og LDN skal videreføres i den nye nemnda. Vedtaket innebærer en omstilling som vil berøre ansatte i dagens LDO og LDN.
Jeg er opptatt av at de ansatte som er berørt får utøvd sin rett til medbestemmelse i omstillingen. Departementet har drøftet ferdig med de tillitsvalgte en fremdriftsplan for prosessen. Departementet har også invitert de ansatte i LDO og LDN til å gi sine innspill til utformingen av et organisasjonskart, og til en dialog om utforming av stillingsbeskrivelser. Videre skal det utarbeides en bemanningsplan for sekretariatet, og denne skal drøftes med de tillitsvalgte.
Jeg er opptatt av at den nye virksomheten organiseres på en måte som ivaretar behovet for effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen. Sekretariatet for den nye diskrimineringsnemnda skal være på plass fra årsskiftet, noe som innebærer en relativt stram tidsplan. Det er viktig, både av hensyn til ivaretagelsen av de viktige oppgavene den nye organisasjonen skal ha og de ansatte som er berørt, at det er fremdrift i saken. Prosessen skal gjennomføres på en måte som følger rettslig rammeverk og avtaleforpliktelser for statlige omstillingsprosesser, og jeg er opptatt av at det skal være en god dialog med de ansattes organisasjoner.