Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Morten Wold (FrP)

Spørsmål

Morten Wold (FrP): Hva tenker statsråden om måten annonsekampanjen for nøytrale tobakkspakninger er utformet på, og påstanden om at skadevirkningene av sigaretter og snus er like, og hva er totalkostnadene for kampanjen – inkludert forarbeid, produksjon og gjennomføring?

Begrunnelse

Helsedirektoratet har iverksatt en større annonsekampanje for nøytrale tobakkspakninger. Nøytrale forpakninger er allerede vedtatt av Stortinget, mot FrPs stemmer.
I reklamen fremstilles skadevirkningene av sigaretter og snus som like, til tross for at flere fagmiljøer mener skadevirkningen av de to produktene ikke kan sammenlignes. Blant annet viser en ny rapport fra anerkjente Karolinska Instituttet i Sverige at det ikke er noen sammenheng mellom snus og bukspyttkjertelkreft. Amerikanske myndigheter har tidligere konkludert med at snus er 99 prosent mindre skadelig enn sigaretter.
Slik annonsene er utformet, kan de forveksles med redaksjonell tekst – og kan være brudd på både markedsføringsloven og Vær Varsom-plakaten, blant annet med hensyn til at markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring, og at det skal være et klart skille mellom journalistikk og reklame. Det er betenkelig at barn er brukt som intervjuobjekter, med tanke på at de ikke vil kunne stille seg kritiske til – eller oppfatte at de brukes som ledd i innholdsmarkedsføring – på samme måte som voksne.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet kjører hvert år 2–3 informasjons- og holdningskampanjer som del av sitt tobakksskadeforebyggende arbeid. Denne våren har de fokusert på standardisert innpakning av tobakksvarer, som er et tiltak som trer i kraft 1. juli 2017.
Representanten Wold spør om hva jeg tenker om påstanden om at skadevirkningene av sigaretter og snus er like. Helsedirektoratets kampanje fokuserer ikke på helserisiko, så jeg tolker dette som et spørsmål knyttet til at selve tiltaket «standardiserte tobakkspakninger» omfatter både røykpakker og snusbokser. Årsaken til dette er et ønske om å beskytte barn og unge fra tobakksavhengighet og de helseskadelige virkningene av tobakksbruk. Selv om snusbruk er mindre helseskadelig enn røyking, er jeg bekymret for den sterke økningen i snusbruk blant unge de siste årene. Rundt en femtedel av unge i alderen 16–24 år bruker nå snus hver dag. Snus inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. Bruk av snus øker risikoen for flere typer kreft og diabetes type 2. Vi vet ikke hvilke helsekonsekvenser det vil få på lang sikt at en så stor andel av en ungdomsgenerasjon bruker snus hver dag. Her ønsker helsemyndighetene å være føre var. Jeg er særlig bekymret for økningen i snusbruk blant unge jenter fordi det kan føre til at flere gravide vil bruke snus i årene som kommer. Snusing i svangerskapet er farlig for fosteret.
Den sterke økningen i snusbruk blant unge har sammenfalt med at industrien har lansert snusbokser med utradisjonelle farger og smakstilsetninger. Industrien utvikler bevisst produkter som appellerer til unge. Standardiserte snusbokser er et nytt tiltak for å nå målsettingen om en tobakksfri ungdomsgenerasjon.
Folkehelseinstituttet har levert flere kunnskapsoppsummeringer om standardiserte tobakkspakninger og bekrefter at den totale mengden av studier er tilstrekkelig til å kunne trekke konklusjoner om at tiltaket vil kunne ha effekt på rekruttering av unge til tobakksbruk.
Kampanjen har en totalkostnad på om lag 6 millioner kroner, inkludert forarbeid, produksjon og gjennomføring. Den største delen går til annonsering. Hovedkanalen for kampanjen er TV. I tillegg er det brukt sosiale medier, VG Partnerstudio og betalt Google-søk. Grunnen til at VG Partnerstudio er med, er at det var behov for å bygge mer dybdekunnskap om begrunnelsen for tiltaket. Denne typen utfyllende kunnskap er det ikke rom for i en 30-sekunders reklamefilm. VG Partnerstudio var den innholdsmarkedsføringskanalen som nådde best ut til målgruppen for kampanjen, gitt budsjettrammen.
Innholdet på VG er tydelig merket som annonsørinnhold, i tråd med Redaktørforeningens veileder om innholdsmarkedsføring. Helsedirektoratet har også tidligere brukt denne typen annonsering, og evalueringene viser at budskapene når godt ut til målgruppene. Forbrukerombudet har tidligere vurdert VGs satsing «Familieliv», som er identisk merket som innholdet fra Helsedirektoratet. I ombudets tilsynsrapport fra mai 2016 skriver de i punkt 3.1:

«Utformingen av seksjonen tydeliggjør etter Forbrukerombudets vurdering i tilstrekkelig grad for forbruker både på forsiden og landingssiden at det er tale om markedsføring.»

I en av sakene ble barn intervjuet av VG Partnerstudios innholdsprodusent. Standardiserte pakninger er et tiltak for å hindre at barn og unge fristes av tobakk, og det var relevant å spørre dem om hvordan de oppfatter ulik innpakning. VG Partnerstudio har inngått skriftlig avtale med barnas foreldre hvor det kommer tydelig frem at barna vil delta i den aktuelle kampanjen. Jeg har tillit til at foreldrene gjør gode vurderinger på vegne av sine barn. Foreldrene har hatt det relevante materiellet til gjennomsyn før det ble publisert. Alle kilder har fått se igjennom og lese sakene før de ble publisert, med muligheter til å komme med innspill og kommentarer.