Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1338 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Staten bruker flere milliarder kroner for at de som har behov for særlige ressurskrevende tjenester i kommunene, skal sikres dette. Den statlige medfinansieringen er helt avgjørende for å sikre et godt og likeverdig tilbud til de som trenger det aller mest. I diskusjonen rundt den såkalte "helsekjøpsaken" i Grimstad er et av flere temaer hvorvidt staten har betalt for mye i refusjon.
Vil statsråden ta initiativ til at det foretas en grundig undersøkelse av hvorvidt det er betalt ut for mye refusjon til Grimstad?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester skal legge til rette for at kommuner kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Det er Helsedirektoratet som forvalter ordningen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunene har et selvstendig ansvar for å sørge for at refusjonskravet som sendes inn er i tråd med regelverket for ordningen. Det er i første rekke den kommunale revisjonen som har en særskilt rolle i å kontrollere at kommunens refusjonskrav er korrekt. Hvis kommunens revisjon har kommentarer eller finner feil i kommunens innrapporteringsskjema, skal dette tas opp med kommunen. Så fremt revisjonen går god for kommunens refusjonskrav, skal revisjonen utstede et eget skjema for revisjonsuttalelse. I tillegg til dette kontrollgrunnlaget, kan Helsedirektoratet gjennomføre kontroll i enkeltkommuner.
Jeg forstår denne saken som at det er inngått en avtale mellom kommunen og en privat leverandør, og at det er spørsmål om den private leverandøren har levert tjenester i henhold til avtalen. I første omgang er dette en privatrettslig avtale mellom to parter. Jeg legger til grunn at kommunen har sendt inn et rettmessig refusjonsgrunnlag dersom den har krav på refusjon. Videre legger jeg til grunn at revisjonen har ført kontroll med grunnlaget slik at refusjonskravet er i tråd med retningslinjene. Dersom det skulle være sendt inn et refusjonskrav på et høyere beløp enn det som er berettiget, vil det være naturlig at kommunens revisor tar dette opp med kommunen slik at eventuelle feil blir korrigert.