Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1340 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 21.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Er det riktig at den nye lova gjer at skianlegga må gjennomføre investeringar som skildra, og vil statsråden vurdere å gje dei utvida tidsfristar slik at ein unngår stengte anlegg som fylgje av lovendringa?

Begrunnelse

Eg syner til ei henvending eg har fått kring konsekvensane av taubanelova (Prop 162L 2015-2016) der det vert hevda at nye krav som følgje av lova medfører at mindre skitrekk må gjere forholdsvis store utskiftingar på det tekniske anlegget slik at komponentane i skitrekkonstruksjonen er CE-merka.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ny taubanelov og ny forskrift om taubaner trer i kraft 1. juli 2017.
Nytt regelverk innebærer en vesentlig forenkling, blant annet blir nå ti tekniske forskrifter erstattet med en forskrift. Statens jernbanetilsyn har i sitt arbeid med ny forskrift også tatt hensyn til at taubanene har ulik risiko og skadepotensiale i kravene til kompetanse, dokumentasjon og internkontroll, i tråd med transport- og kommunikasjonskomiteens forslag i Innst. 210 L (2016-2017). Det innebærer enklere krav for små og mindre komplekse taubaner. Det er ikke tatt inn nye tekniske krav i nytt regelverk som vil innebære at det må foretas store utskiftninger i de tekniske anleggene i taubanene. Nytt regelverk er også innrettet slik at taubaner som har driftstillatelse beholder denne etter at nytt regelverk trer i kraft.
Taubanedirektivet (2000/9/EF) stiller krav til CE-merking. Direktivet ble gjennomført nasjonalt 3. mai 2004 i forskrift om tekniske krav til taubaner og kabelbaner for persontransport. Direktivet innebærer at alle taubaner for persontransport må ha sikkerhetskomponenter med CE-merking. Dersom taubanevirksomheten ønsker å gjennomføre endringer eller utskiftinger av slike sikkerhetskomponenter, må også de nye komponentene ha CE-merking. Dette regimet er videreført uendret i nytt regelverk.
For taubaner med driftstillatelse før kravet til CE-merking trådte i kraft i 2004, stilles det i utgangspunktet ikke et slikt krav. I noen tilfeller ønsker imidlertid virksomhetene selv å oppgradere disse taubanene. Hvis oppgraderingen er så vesentlig at taubanen framstår som ny eller det skiftes ut helt vesentlige komponenter, har Statens jernbanetilsyn også her anledning til å kreve CE-merking. Statens jernbanetilsyn foretar denne vurderingen på bakgrunn av en melding om endring fra virksomheten. Denne ordningen finnes i dagens regelverk og videreføres i nytt regelverk.