Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1349 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kan fiskeriministeren garantere at en eventuell soneforskrift for alternativ bekjempelse av pankreassykdom i Ytre Namdal vil bli opphevet, når nasjonal forskrift om tiltak mot pankreassykdom blir vedtatt?

Begrunnelse

Mattilsynet sendte den 14.3 et forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom på høring, med høringsfrist 1.6. Det er skapt forventninger om at denne forskriften vil bli vedtatt tidlig i august. Når så Mattilsynet på regionalt nivå plutselig innkaller næringen til et møte for å diskutere en soneforskrift, og med et innhold som fraviker på flere punkt det forslaget til nasjonal forskrift, som nettopp har vært på høring, blir naturlig nok næringen bekymret. Blant de lokalt eide oppdrettsbedriftene er det uttrykt stor tilslutning til forslaget om en buffersone, som er hørt i forslaget til nasjonal forskrift i dette området. I realiteten er det disse bedriftene alene, som utgjør "brannmuren" mot Nord-Norge. Det er derfor svært viktig at fiskeriministeren klargjør hvordan videre prosess og tidslinje, knyttet til tiltak mot pankreassykdom blir.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Når det gjelder forslag til ny nasjonal forskrift om tiltak mot pankreassykdom, er det riktig som stortingsrepresentanten skriver at denne hadde høringsfrist 1. juni. Mattilsynet jobber nå med sammenstillingen av høringssvarene, før de skal gi sin anbefaling om innretning av ny nasjonal forskrift. Når jeg mottar denne anbefalingen, skal jeg gjøre en endelig vurdering av forslaget. Jeg tar sikte på at dette kan bli gjort i løpet av sommeren, slik at jeg kan få på plass en ny nasjonal forskrift i løpet av august.
Forslaget til soneforskrift som stortingsrepresentant Kjerkol spør om er et utkast til en lokal forskrift knyttet til konkrete sykdomsutbrudd. Mattilsynet har foreslått denne tilnærmingen for næringen i stedet for å måtte fatte enkeltvedtak knyttet til hver enkelt aktør i det gjeldende området. Denne måten å regulere sykdomsutbrudd på er helt parallelt med hvordan f.eks. sykdommen ILA blir regulert på. Dette er et virkemiddel som skal gi forutsigbarhet for oppdrettere og transportører i området, og som Mattilsynet har full anledning til å gjøre med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 40. Mattilsynet har holdt en innspillrunde med berørte aktører slik de er pålagt å gjøre, men har foreløpig ikke vedtatt noe da det er en pågående dialog mellom berørte aktører og Mattilsynet angående hvordan en eventuell soneforskrift skal lyde.
Jeg mener vi må forholde oss til gjeldende regelverk til enhver tid. Det er innenfor Mattilsynets handlingsrom å utarbeide lokale soneforskrifter knyttet til enkeltutbrudd. Det vil de også ha mulighet til etter at en ny nasjonal forskrift er vedtatt. Slike lokale forskrifter kan fint eksistere sammen med en nasjonal forskrift, så lenge de lokale forskriftene ikke er i strid med den nasjonale forskriften.