Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): RV 94 er en prioritert utbedringersstrekning med programområdemidler. Det hevdes fra fin statsrådskollega Bakke Jensen at det er avsatt ramme på 1,3 MDR. Men den økonomiske rammen er ikke identifiserbar i NTP.
Kan statsråden bekrefte at det for utbedringersstrekningen RV 94 Skaidi-Hammerfest er bevilget 1,3 MDR i programområdemidler om disse midlene er avsatt for Handlingsprogramperioden 2018-23 eller for hele NTP perioden 2018-29?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Under dagens regjering har Finnmark og nord Norge opplevd kraftig vekst i samferdselssatsingen. Jeg har selv nylig kjørt gjennom fylket, og befart en rekke veiprosjekt hvor det bygges ny og vedlikeholdes eksisterende vei. Jeg besøkte og kjørte blant annet rv 94.
Regjeringen foreslår en kraftig vekst i samferdselssatsingen i NTP 2018-29. Det legges opp til en ramme på over 1000 milliarder kroner de neste 12 år. Den store satsingen til tross, det er enormt viktig å sikre at pengene brukes mest mulig fornuftig og effektivt. For alle veiprosjekt ønsker jeg derfor egentlig bruke minst mulig penger samtidig som vi gjør mest mulig forbedringer.
Kostnadsanslaget på 1,3 mrd. kr innebærer full utbygging av rv 94 på strekningen Skaidi -Hammerfest, jf. Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 44 fra transport- og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 33 (2016-2017).
I arbeidet med utbedringsstrekninger ber vi Statens Vegvesen se hvordan man kan utvikle bedre veier, men samtidig få mer igjen for pengene. Dette har blant annet gitt veldig gode resultat på rv 9 i Agder. Statens vegvesen skal nå jobbe videre med sitt handlingsprogram for perioden 2018-2023 (2029), og mer nøyaktige beløp vil fremkomme i det programmet.